Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/3149/GA, 29 januari 2013, beroep
Uitspraakdatum:29-01-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/3149/GA

betreft: [klager] datum: 29 januari 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 5 oktober 2012 van de beklagcommissie bij de locatie Norgerhaven te Veenhuizen,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de locatie Norgerhaven in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman mr. M. de Reus om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het verzoek van de directeur aan klager om geld van zijn rekening-courant te halen, omdat het saldo de toegestane € 1.000,= overstijgt.

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door en namens klager is het beroep schriftelijk toegelicht. De directeur heeft daarop schriftelijk gereageerd en blijft bij het standpunt zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie.

3. De beoordeling
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Meer in het bijzonder overweegt de beroepscommissie dat waar klager is gewezen op het bestaan van de
regel
dat niemand meer dan € 1.000,= op zijn rekening-courant mag hebben staan en hem bij herhaling is verzocht deze algemene regel na te leven, zij dit niet kwalificeert als een voor beklag vatbare beslissing. Het beroep zal derhalve ongegrond worden
verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en mr. M.M. van der Nat, leden, in tegenwoordigheid van
mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 29 januari 2013

secretaris voorzitter

Naar boven