Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/0579/GA, 14 juni 2002, beroep
Uitspraakdatum:14-06-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 02/579/GA

betreft: [...] datum: 14 juni 2002

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 11 maart 2002 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 25 februari 2002 van de beklagcommissie bij het huis van bewaring (h.v.b.) Torentijd te Middelburg,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 22 april 2002, gehouden in de locatie Zoetrmeer te Zoetermeer, zijn gehoord klager en de heer [...], unit-directeur bij het h.v.b. Torentijd te Middelburg.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft een disciplinaire straf van zes dagen opsluiting in een andere verblijfsruimte dan een strafcel met verwijdering van klagers televisie voor de duur van de opsluiting, wegens het op cel voorhanden hebben van eenfles inhoudende een alcoholhoudende vloeistof.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
In de fles die op mijn cel is gevonden zit siroop met water. Ik had deze fles niet verstopt, want ik had niets te verbergen. Er zat zeker geen alcohol in die fles. Ook heb ik er geen verse vruchten in gestopt. Ik heb direct gevraagdom een deskundig onderzoek naar de inhoud van de fles. Ik heb hierom gevraagd via het bureau selectie- en detentiebegeleiding. Het hoofd van de afdeling heeft mij echter laten weten dat de fles was verzegeld. Ik ben overgeplaatstnaar het h.v.b. De Boschpoort te Breda. Ik mocht de fles niet meenemen. Siroop met water kan nooit alcohol worden. Siroop kun je gewoon kopen in de inrichtingswinkel.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
De fles heb ik hier bij mij; hij is achtergehouden als bewijs voor de beklagcommissie en de beroepscommissie. Niet is aan de orde geweest wat de inhoud van de fles precies is, of zou kunnen zijn. De betrokken penitentiairinrichtingswerkers en later de leden van de beklagcommissie hebben aan de fles geroken en geconstateerd dat er een alcohollucht was waar te nemen. Klager is gestraft op grond van een redelijk vermoeden van schuld aan het op celvoorhanden hebben van een fles, inhoudende een alcoholhoudende substantie.

3. De beoordeling
De beroepscommissie acht zich onvoldoende ingelicht om een eindbeslissing te kunnen nemen.
Van belang hierbij is dat klager blijft ontkennen dat er een alcoholhoudende substantie in de betreffende fles zit en volhoudt dat er slechts siroop met water in zit, terwijl de leden van de beroepscommissie, na ook zelf aan de fleste hebben geroken, niet met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een alcoholgeur hebben kunnen constateren.
Zij zal derhalve een tussenbeslissing geven en bepalen dat de directeur van het h.v.b. Torentijd te Middelburg de betreffende fles, inhoudende een tot op heden ongedefinieerde substantie, zo spoedig mogelijk na dagtekening van dezetussenbeslissing, zal laten onderzoeken door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) te Rijswijk.

4. De tussenbeslissing
De beroepscommissie draagt de directeur van het h.v.b. Torentijd te Middelburg op om de fles, zo spoedig mogelijk na dagtekening van deze tussenbeslissing, te laten onderzoeken door het NFI te Rijswijk en de beroepscommissievervolgens zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van de uitslag van het onderzoek.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. H.B. Greven en mr. drs. A. Rook, leden, in tegenwoordigheid van mr. D.R. Kruithof, secretaris, op 14 juni 2002.

secretaris voorzitter

Naar boven