Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/3116/GB, 22 januari 2013, beroep
Uitspraakdatum:22-01-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/3116/GB

Betreft: [klager] datum: 22 januari 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M. de Reus, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 2 oktober 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Arnhem afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 11 juni 2012 gedetineerd. Hij verblijft in de penitentiaire inrichting (p.i.) Krimpen aan den IJssel.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Overgelegd wordt een brief van 12 oktober 2012 van klagers persoonlijk begeleider van Vast & Verder te Arnhem, waaruit blijkt dat klager contact heeft gezocht om begeleiding te ontvangen voor het starten van een traject vanuit detentie bij het Leger
des
Heils en dat voor een goed verloop van het contact tussen klager en zijn persoonlijk begeleider overplaatsing naar de p.i. Arnhem van belang is. De huidige financiële en praktische problemen die klagers vriendin en moeder ondervinden bij het bezoeken
van klager en de betere begeleidingsmogelijkheden bij een plaatsing in de p.i. Arnhem rechtvaardigen dat klager geselecteerd wordt voor de p.i. Arnhem.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Van klager is op dit moment geen verblijfsadres bekend. In de p.i. Krimpen aan den IJssel is klager bezig met TR en trainingen. Omdat klager erg veel moeite heeft gehad met het behouden van zijn woning en hierdoor uiteindelijk wederom gedetineerd is
geraakt, is er weinig vertrouwen in de richting die klager nu kiest. Het is onduidelijk of klager wel welkom is bij het Leger des Heils, nu het daar eerder is misgegaan. Ook is niet duidelijk of een en ander wel past in het traject. Het is verstandiger
klager zijn trajecten door te laten zetten in de inrichting waar hij nu verblijft en daarna verder te kijken.
Klagers vriendin is een aantal malen op bezoek geweest. Zij kan zich voor de te maken kosten wenden tot de gemeente voor bijzondere bijstand. Problemen met bezoek zijn inherent aan de detentie.

4. De beoordeling
Namens klager is een schrijven van klagers persoonlijk begeleider bij Vast & Verder, een 24-uurs voorziening van het Leger des Heils te Arnhem, van 12 oktober 2012 overgelegd waaruit volgt dat indien klager gedetineerd zou zijn in p.i. Arnhem de
persoonlijk begeleider contact kan opnemen met het Prison Gate project van het Leger des Heils en er vanuit detentie een voortraject kan worden gestart.
De directeur van de p.i. Krimpen aan den IJssel heeft positief geadviseerd ter zake van klagers overplaatsing naar de p.i. Arnhem.
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek afgewezen, onder meer omdat niet duidelijk zou zijn of klager wel welkom is bij het Leger des Heils te Arnhem, nu het daar eerder is misgegaan en ook niet duidelijk is of een en ander wel past in het
traject. Uit de door de raadsman van klager toegezonden stukken blijkt echter dat een medewerker van het Leger des Heils heeft aangegeven met klager een hulpverleningsrelatie te willen aangaan indien klager naar Arnhem zou worden overgeplaatst.
De beroepscommissie is daarom van oordeel dat de op de onder 3.2 genoemde beslissing niet op goede gronden rust. Zij zal derhalve het beroep gegrond verklaren en de bestreden beslissing vernietigen. De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een
nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 22 januari 2013

secretaris voorzitter

Naar boven