Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/0573/GA, 25 juni 2002, beroep
Uitspraakdatum:25-06-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Telefoon  v

Uitspraak

nummer: 02/573/GA

betreft: [klager] datum: 25 juni 2002

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 27 februari 2002 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. G.V.van der Bom, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 22 februari 2002 van de beklagcommissie bij het huis van bewaring (h.v.b.) Scheveningen te ‘s-Gravenhage,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Op 22 april 2002 is klager, bijgestaan door zijn raadsman, ter zitting van de beroepscommissie, gehouden in de locatie Zoetermeer te Zoetermeer gehoord. De behandeling van het beroepschrift is vervolgens aangehouden, omdat deberoepscommissie zich onvoldoende geïnformeerd achtte. De beroepscommissie achtte het noodzakelijk dat de directie alsnog ter zitting van de beroepscommissie zou worden gehoord. Ter zitting van de beroepscommissie van 22 mei 2002,gehouden in de p.i. Over-Amstel te Amsterdam, is de heer [...], unit-directeur van het h.v.b. Scheveningen, gehoord. Klager en zijn raadsman zijn voor de nadere behandeling van het beroep uitgenodigd, maar hebben schriftelijk tekennen gegeven niet te zullen verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft voor zover in beroep aan de orde:
a. de weigering om klager nog langer 0800-nummers te laten bellen;
b. de vaststelling van een nieuw telefoontarief per maand;
c. de tarieven van de nieuwe telefoonkaarten.

De beklagcommissie heeft het beklag ten aanzien van alle onderdelen ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Voordat klager in beklag is gegaan, zijn er verschillende gesprekken gevoerd tussen klager en de directeur die echter tot niets hebben geleid. De onderliggende redenen voor het beklag zijn dat de maatregelen die de directeur heeftgenomen met betrekking tot de mogelijkheden om te telefoneren leiden tot ongelijkheid tussen de verschillende gedetineerden, terwijl die maatregelen voor de inrichting financieel aantrekkelijk zijn. Dat blijkt ook wel als het doorde inrichting bij KPN gekozen contract goed gelezen wordt. Het kan niet anders dan dat dit erg winstgevend voor de inrichting is. De telefoonvoorzieningen zijn niet aanwezig in de inrichting om daarmee geld te verdienen; diepraktijk kan dan ook niet door de beugel. Erg veel gedetineerden zijn de dupe van de nieuwe regeling. Het is niet verkeerd dat de gesprekskosten in rekening worden gebracht bij de gedetineerden, maar de mogelijkheden om tetelefoneren mogen niet onnodig worden ingeperkt.
Gedetineerden in het h.v.b. hebben vaak niet of nauwelijks voldoende financiële middelen. Het geld dat ze hebben gaat voornamelijk op aan telefoonkosten. Veel gedetineerden maken dan ook gebruik van de mogelijkheid om „collect call“te bellen naar hun advocaat. Dat is door de recent genomen maatregelen niet meer mogelijk.
Bellen naar een vaste aansluiting kost nu ongeveer € 0,45 per minuut. Aan de door de beklagcommissie uitgesproken gegrondverklaring betreffende de foutieve berekening van de telefoontarieven in december 2001 hebben de gedetineerdenderhalve weinig gehad; de tarieven zijn inmiddels (weer) net zo hoog.

De unit-directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Het is tegenwoordig in de inrichting niet meer mogelijk om 0800-nummers te bellen. Indien opnieuw aan gedetineerden wordt toegestaan om „collect call“ te telefoneren, is het mogelijk dat de inrichting genoodzaakt wordt om detarieven voor het bellen naar een vaste of mobiele telefoon te verhogen.
De inrichting is in december 2001 voor het gebruik van telefoons overgegaan op een andere maatschappij, te weten KPN. Bij het installeren van de telefoons is het tarief ten onrechte niet verlaagd naar het tarief dat in de inrichtingzou worden gehanteerd. Toen dit werd ontdekt is het tarief teruggedraaid en zijn de gedetineerden gecompenseerd.
De inrichting maakt geen winst op het gebruik van de telefoons. Mocht er wel geld overblijven dan zal dit bedrag via de gedetineerdenkas ten goede komen aan de gedetineerden.
In de inrichting zijn enkel nog telefoonkaarten vanaf € 5,- te koop. Dit is de goedkoopste kaart die via KPN kan worden geleverd. Het is niet de keuze van de inrichting om geen kaarten met minder beltegoed te verkopen.

3. De beoordeling
De klachten betreffen de nieuwe regels inzake telefoneren. Nu klager beoogt de concrete toepassing van deze regels aan de orde te stellen en er geen verweer strekkende tot niet-ontvankelijkheid van het beklag is gevoerd, zal deberoepscommissie tot een inhoudelijke beoordeling overgaan.
Vast is komen te staan dat het niet meer mogelijk is om 0800-nummers vanuit de inrichting te bellen. De faciliteit om "collect call" te bellen is daardoor vervallen. Klager dient nu zelf alle telefoonkosten te betalen. Klager heeftaangegeven hierdoor te worden benadeeld. De beroepscommissie acht onvoldoende aannemelijk geworden dat het beltarief hoger zal worden indien het zou worden toegestaan om vanuit de inrichting „collect call“ te bellen. De stelling vande directie dat het tarief moet stijgen, omdat er door de mogelijkheid van "collect call" aanzienlijk minder betalende telefonerende gedetineerden zullen zijn is niet gestaafd met feiten en derhalve onvoldoende aannemelijk. Tevensis daarmee onvoldoende aannemelijk geworden dat de faciliteit voor de gedetineerden om „collect call“ te bellen dient te verdwijnen. De beroepscommissie zal het beroep ten aanzien van onderdeel a gegrond verklaren. Zij acht geentermen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

Ten aanzien van onderdeel b overweegt zij dat vast is komen te staan dat de hoogte van het telefoontarief sinds 1 december 2001 € 0, 12 per minuut bedraagt. Sinds 1 december 2001 is het tarief abusievelijk twee perioden hogergeweest, maar deze fouten zijn inmiddels hersteld en klager is hiervoor gecompenseerd. Het beroep ten aanzien van dit onderdeel zal derhalve ongegrond worden verklaard. De beroepscommissie overweegt ten aanzien van de tarieven vande telefoonkaarten, dat een telefoonkaart van € 5,- de goedkoopste is die de inrichting kan aanschaffen. Zij zal het beroep derhalve ten aanzien van onderdeel c ongegrond verklaren.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ten aanzien van onderdeel a gegrond, vernietigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond. Zij acht geen termen aanwezig voor het toekennen van eentegemoetkoming.
Zij verklaart het beroep ten aanzien van de onderdelen b en c ongegrond en bevestigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. H.B. Greven en mr. J. Lamens, leden, in tegenwoordigheid van mr. M. Schoone, secretaris, op 25 juni 2002.

secretaris voorzitter

Naar boven