Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/3000/GB, 22 januari 2013, beroep
Uitspraakdatum:22-01-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/3000/GB

Betreft: [klager] datum: 22 januari 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. R.T.A.G. Keller, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 17 september 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) van de locatie De Boschpoort Breda afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 27 juli 2012 gedetineerd. Hij verblijft in het h.v.b. van de locatie De Schie te Rotterdam.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager is van mening dat er bijzondere omstandigheden zijn die een afwijking van het uitgangspunt dat voorlopig gehechten in een h.v.b. in of nabij het arrondissement van vervolging dienen te worden geplaatst rechtvaardigen. Bij klager is sprake van
psychiatrische problematiek. Klager wordt begeleid door de reclassering te Breda. Klagers toezichthouder kwam regelmatig bij klager op bezoek. De reclassering, het Forensisch Act-team, Novadic-Kentron en de GGZ Breburg willen klager, ondanks het feit
dat hij gedetineerd is geraakt, blijven volgen en waar nodig begeleiden. De afstand tot de locatie De Schie bemoeilijkt de contacten met de hulpverleners. De hulpverleners worden tevens geconfronteerd met het feit dat bij de locatie De Schie, anders
dan
bij de locatie De Boschpoort Breda, van tevoren geen afspraak gemaakt kan worden voor een gesprek met klager. Tevens kunnen er in de locatie De Schie geen spreekkamers gereserveerd worden.
Het is voor klagers vriendin, vader en broer moeilijk om klager te bezoeken in de locatie De Schie. Ook klagers vrienden kunnen niet bij hem langskomen vanwege de reisafstand. Deze personen konden klager in de locatie De Boschpoort Breda wel bezoeken.
Klager heeft sinds enkele maanden een relatie. Klagers vriendin heeft echter slechts inkomsten uit hoofde van een aan haar verstrekte WWB-uitkering. Zij houdt onvoldoende middelen over om klager in de locatie De Schie te kunnen blijven bezoeken. De
afstand van haar woning tot de locatie De Boschpoort Breda is overbrugbaar met het openbaar vervoer en klagers vriendin kan dit bekostigen. Klagers vriendin zal klager niet meer kunnen bezoeken indien klager niet overgeplaatst wordt naar de locatie De
Boschpoort Breda.
Klagers zaak zal op 23 oktober 2012 niet inhoudelijk worden behandeld. Derhalve valt niet te verwachten dat er op korte termijn een vonnis zal worden gewezen in klagers zaak.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager verzoekt om overplaatsing naar de locatie De Boschpoort Breda, omdat het voor de hulpverleners van de reclassering te Breda, klagers vriendin en overige bekenden van klager moeilijk is om klager in de locatie De Schie te bezoeken.
Uit het selectieadvies blijkt dat klager regelmatig bezoek ontvangt van familie en vrienden die woonachtig zijn in de omgeving van Tilburg, Udenhout en Dongen. Bezoekproblemen zijn inherent aan het ondergaan van de detentie en zij vormen, behoudens
bijzondere omstandigheden, geen selectiecriterium. Klagers vriendin kan bij de gemeente mogelijk aanspraak maken op bijzondere bijstand. Uit klagers brief blijkt dat een medewerker van de reclassering te Breda heeft getracht klager in de locatie De
Schie te bezoeken. Dit bezoek kon echter geen doorgang vinden, omdat het niet aangekondigd was. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de medewerkers van de reclassering de mogelijkheid hebben om klager te bezoeken indien daarvoor een afspraak wordt
gemaakt.
Klager is ingesloten voor het arrondissementsparket ’s-Gravenhage. Een preventief gehechte gedetineerde dient zo dicht mogelijk bij het parket van insluiting geplaatst te worden. De celcapaciteit van de locatie De Boschpoort Breda is in principe
bestemd
voor gedetineerden die preventief zijn ingesloten voor het arrondissementsparket Breda. Er zijn onvoldoende gronden om een uitzondering te maken op dit beleid.
Indien klager binnenkort veroordeeld wordt, kan hij zijn voorkeur kenbaar maken voor plaatsing in de locatie De Boschpoort Breda.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Voor de selectie van gedetineerden geldt het uitgangspunt dat voorlopig gehechten, gelet op het belang van een goede rechtsgang, in een h.v.b. worden geplaatst in dan wel nabij het arrondissement van vervolging. Klager is ingesloten voor het
arrondissementsparket ‘s-Gravenhage. De locatie De Schie bevindt zich nabij het arrondissement van vervolging. Bij aanwezigheid van bijzondere omstandigheden kan op dit plaatsingsbeleid een uitzondering worden gemaakt. Hetgeen klager heeft aangevoerd
omtrent de bezoekproblemen kan niet als een bijzondere omstandigheid worden aangemerkt. Bezoekproblemen zijn immers inherent aan het ondergaan van detentie en bovendien blijkt uit de stukken dat klager niet verstoken blijft van bezoek. Het feit dat de
afstand tot de locatie De Schie het contact tussen klager en de hulpverleners bemoeilijkt, vormt eveneens onvoldoende reden om van het bovenstaande uitgangspunt af te wijken. Voorts merkt de beroepscommissie op dat het al dan niet mogelijk zijn van
bezoek op afspraak of het al dan niet kunnen reserveren van een spreekkamer in een inrichting geen selectiecriterium vormt. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan derhalve, bij afweging van alle in
aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in
tegenwoordigheid van L.A.M. Karels, secretaris, op 22 januari 2013

secretaris voorzitter

Naar boven