Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/3592/GB, 22 januari 2013, beroep
Uitspraakdatum:22-01-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/3592/GB

Betreft: [klager] datum: 22 januari 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 8 november 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) van de locatie Groot Bankenbosch te Veenhuizen ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 23 april 2012 gedetineerd. Hij verbleef in de b.b.i. van de locatie Maashegge te Overloon. Op 28 november 2012 is hij overgeplaatst naar de b.b.i. van de locatie Groot Bankenbosch.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager nam deel aan de interventie arbeidstoeleiding en hij werkte voor een werkgever. Klager wil overgeplaatst worden naar een andere inrichting, zodat hij zijn deelname aan deze interventie kan voortzetten. Indien klager deze mogelijkheid niet
krijgt,
verliest hij zijn baan en de mogelijkheid om zijn schuld af te lossen. Klager vindt het geen probleem om overgeplaatst te worden naar een gesloten inrichting indien het probleem dan opgelost kan worden.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
De selectiefunctionaris heeft klager overgeplaatst naar de locatie Groot Bankenbosch, omdat er is besloten de locatie Maashegge te sluiten. De directeur van de locatie Maashegge heeft laten weten dat de inrichting uiterlijk op 28 november 2012 leeg
dient te zijn. Met de overplaatsing van klager is zo lang mogelijk gewacht, zodat hij zijn deelname aan de interventies zo lang mogelijk heeft kunnen voortzetten.

4. De beoordeling
4.1. De b.b.i. van de locatie Groot Bankenbosch is een inrichting voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een beperkt beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die onherroepelijk is veroordeeld, kan in een inrichting met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. Er is besloten de locatie Maashegge te sluiten en derhalve was het noodzakelijk klager over te plaatsen. De selectiefunctionaris heeft klager geselecteerd voor overplaatsing naar de locatie Groot Bankenbosch. Uit de bestemmingsaanwijzingen
blijkt dat Nederland slechts over een beperkt aantal inrichtingen met een regime van algehele gemeenschap en een beperkt beveiligingsniveau beschikt en dat deze inrichtingen niet in de omgeving van de locatie Maashegge gelegen zijn. Overplaatsing naar
een b.b.i. in de buurt van klagers werk behoorde derhalve niet tot de mogelijkheden. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of
onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in
tegenwoordigheid van L.A.M. Karels, secretaris, op 22 januari 2013

secretaris voorzitter

Naar boven