Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/3029/GB, 17 januari 2013, beroep
Uitspraakdatum:17-01-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/3029/GB

Betreft: [klager] datum: 17 januari 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift ingediend door mr. S. Schuurman, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 19 september 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 19 september 2011 gedetineerd. Hij verbleef sedert 23 maart 2012 in de locatie Westlinge te Heerhugowaard, in een inrichting als bedoeld in artikel 20, tweede lid, van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting. Op 9 augustus
2012
is hij overgeplaatst naar de locatie Zuyder Bos, waar een regime van algehele gemeenschap geldt. Klager is op 24 december 2012 overgeplaatst naar de gevangenis van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Nieuwegein. De fictieve einddatum van detentie is
gesteld op 18 september 2013.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
De beslissing is onjuist en onzorgvuldig genomen. Klager is in zeer korte tijd viermaal gesanctioneerd wegens het gebruik van drugs. Gezien de korte termijn tussen de verschillende controles valt niet uit te sluiten dat alle vier de constateringen zien
op hetzelfde gebruik van drugs.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager heeft in een tijdsbestek van drie maanden vier maal positief gescoord op het gebruik van THC. Dit betekent dat hij uitgeplaatst wordt uit een beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) overeenkomstig het Drugsontmoedigingsbeleid in penitentiaire
inrichtingen.
Er is bij klager geen sprake van afbouw van THC. Gezien het tijdspad staat vast dat klager vier keer heeft gebruikt.

4. De beoordeling
4.1. De locatie Zuyder Bos is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die in eerste aanleg is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. Uit het selectieadvies van de locatie Westlinge van 7 augustus 2012 blijkt dat klager vier maal positief heeft gescoord bij een urinecontrole, te weten op 18 april, 1 en 20 juni en 30 juli 2012. Gezien de geconstateerde THC-waarden in de
periode
van 18 april tot en met 30 juli 2012 is geen sprake van afbouw van de aangetroffen middelen.
Gezien het voorgaande is de beroepscommissie van oordeel dat de beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.
Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 17 januari 2013

secretaris voorzitter

Naar boven