Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/3012/GB, 17 januari 2013, beroep
Uitspraakdatum:17-01-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/3012/GB

Betreft: [klager] datum: 17 januari 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift ingediend door mr. D.I.A. Schröder namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 12 september 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Nieuwegein afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 16 mei 2010 gedetineerd. Hij verblijft sedert 2 maart 2012 in het h.v.b. van de locatie Torentijd te Middelburg.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager heeft de beslissing van 12 september 2012 pas na 24 september 2012 uitgereikt gekregen en om die reden is pas op 26 september 2012 beroep ingesteld. Klagers raadsman heeft het verzoek tot overplaatsing ingediend, maar de selectiefunctionaris
heeft hem alleen een ontvangstbevestiging gezonden. Het had in de rede gelegen dat de raadsman ook een afschrift van de beslissing van 12 september 2012 zou hebben ontvangen.
Klagers moeder is nauwelijks in de gelegenheid om klager te bezoeken. Zij woont in Voorthuizen en zij is met de auto meer dan twee uur onderweg. Klagers moeder heeft een slechte gezondheid, waardoor een lange reistijd zeer onwenselijk is. Zij heeft
zelf
geen rijbewijs en is van anderen afhankelijk.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Het verzoek om overplaatsing naar de p.i. Nieuwegein is afgewezen omdat klager gedetineerd is voor het parket Middelburg. In een enkel geval wordt van dit standpunt afgeweken. Er is echter geen medische verklaring over de gezondheidstoestand van
klagers
moeder ontvangen.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Voor de selectie van gedetineerden geldt het uitgangspunt dat voorlopig gehechten, gelet op het belang van een goede rechtsgang, in een h.v.b. worden geplaatst in dan wel nabij het arrondissement van vervolging. Bij aanwezigheid van bijzondere
omstandigheden kan op dit plaatsingsbeleid een uitzondering worden gemaakt. Hetgeen klager heeft aangevoerd omtrent de bezoekmogelijkheden kan niet als een dergelijke bijzondere omstandigheid worden aangemerkt. Klagers stelling dat zijn moeder hem
vanwege haar medische situatie niet kan bezoeken in de locatie Torentijd te Middelburg, is niet feitelijk onderbouwd. Uit het selectieadvies van de locatie Torentijd van 29 augustus 2012 blijkt dat klager zelf heeft verzocht om overplaatsing van de
p.i. Dordrecht naar de locatie Torentijd. Klager is op 2 maart 2012 in Middelburg geplaatst. De beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 17 januari 2013

secretaris voorzitter

Naar boven