Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/3992/SGB, 28 december 2012, schorsing
Uitspraakdatum:28-12-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/3992/SGB

Betreft: [klager] datum: 28 december 2012

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw), heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, ingediend door [...], namens

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in Detentiecentrum Alphen aan den Rijn.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 73, vierde lid, juncto artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de selectiefunctionaris van 17 december 2012 tot overplaatsing van verzoeker van de
locatie Sittard naar het Detentiecentrum Alphen aan den Rijn.

De voorzitter heeft voorts kennis genomen van het bezwaarschrift van 18 december 2012, van de beslissing op het bezwaarschrift van 21 december 2012, het op 21 december 2012 tegen de beslissing van de selectiefunctionaris ingediende beroepschrift,
alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de selectiefunctionaris van 27 december 2012.

1. De beoordeling
De voorzitter stelt voorop dat in het kader van een verzoek om schorsing van een beslissing van de selectiefunctionaris slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en beslist. Aan de orde
is daarom slechts de vraag of de beslissing van de selectiefunctionaris is genomen in strijd met een wettelijk voorschrift dan wel zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing van de beslissing
van de selectiefunctionaris. Naar het oordeel van de voorzitter is dat niet het geval. Niet gebleken is dat verzoeker, die de Turkse nationaliteit bezit, een rechtsgeldige verblijfstitel in Nederland heeft. De door verzoeker aangevoerde gronden omtrent
het bezoek van zijn familie en de bijstand van zijn advocaat, vormen onvoldoende grond om verzoeker niet over te plaatsen naar een speciaal voor strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen bestaande voorziening. Het verzoek zal daarom worden afgewezen.

2. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek af.

Aldus gedaan door mr. A.G. Coumans, voorzitter, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris
op 28 december 2012

secretaris voorzitter

Naar boven