Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/1801/GM en 12/1892/GM, 8 januari 2013, beroep
Uitspraakdatum:08-01-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/1801/GM en 12/1892/GM

betreft: [klager] datum: 8 januari 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennisgenomen van twee bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschriften van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen medisch handelen door of namens de inrichtingsarts verbonden aan de penitentiaire inrichting (p.i.) Arnhem,

alsmede van de overige stukken, waaronder de verslagen van 29 mei 2012 en van 5 juni 2012 van de bemiddeling door de medisch adviseur bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

De behandeling van deze zaken stond aanvankelijk bepaald voor 21 augustus 2012.
Op verzoek van de inrichtingsarts is de behandeling van de zaak aangehouden tot 19 september 2012.
Op verzoek van klager is de behandeling van de zaak op 19 september 2012 aangehouden.
Ter zitting van de beroepscommissie van 16 november 2012, gehouden in de p.i. Amsterdam Over-Amstel te Amsterdam, zijn gehoord klager en [...], inrichtingsarts.
Bij brief van 8 november 2012 heeft mr. G.F. Schadd aangegeven op verzoek van klager hem bij te staan in onderhavige zaken en zich derhalve als raadsman voor hem te stellen.
Ter zitting heeft klager aangegeven zich enkel te willen laten bijstaan door zijn vertrouwenspersoon en medegedetineerde [...]. Laatstgenoemde kreeg van de directeur van de inrichting van diens verblijf geen toestemming de inrichting met dit doel
tijdelijk te verlaten. Klager heeft daarbij aangegeven zijnerzijds geen prijs te stellen op een verdere inhoudelijke behandeling van de zaak. Zijn beroep heeft hij echter niet ingetrokken.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beroep
De klacht, zoals neergelegd in het verzoek om bemiddeling aan de medisch adviseur van 16 april 2012 betreft het niet adequaat optreden ten aanzien van klagers (hart-) klachten.
Klager is geen duidelijkheid verschaft over zijn behandelplan. Het betreft benauwdheidklachten bij inspanning en rust en het onderzoek daarnaar.
De klacht, zoals neergelegd in het verzoek om bemiddeling aan de medisch adviseur van 20 mei 2012 betreft het feit dat klager de geadviseerde fietstest nog niet gedaan heeft, terwijl de lichamelijke klachten erger worden. Tevens betreft het de uitslag
van de thoraxfoto.

2. De standpunten van klager en de inrichtingsarts
Klager heeft buiten hetgeen hij schriftelijk heeft doen aanvoeren en waarvan de inhoud als bekend wordt verondersteld, ter zitting zijn standpunt niet nader willen toelichten.
Zijn raadsman heeft de zaak evenmin kunnen toelichten omdat klager ter zitting aangaf hem daartoe niet te machtigen.

De inrichtingsarts heeft het volgende standpunt ingenomen. Op 16 maart 2012 heeft klager melding gemaakt van pijn op de borst en benauwdheid. Pas drie maanden later heeft klager een fietstest gedaan. Het had niet zo lang moeten en hoeven duren voor de
fietstest gedaan kon worden. Klagers klachten zijn echter wel serieus genomen. Omdat er geen sprake leek te zijn van cardiale klachten was er ook geen aanleiding te starten met allerlei medische testen en onderzoeken. Wel is er bij klager een
bloedonderzoek geweest een ecg en ten slotte een inspanningstest. De uitslag van de ecg was bekend. Op 12 juni 2012 heeft klager een fietstest gehad, op 25 juni 2012 is daarvan de uitslag opgevraagd. Op 6 juli 2012 is de uitslag ontvangen. Hieruit
bleek
dat klager bij 63 % moest stoppen wegens vermoeidheid. Er was enig teken van ischemie, zuurstofgebrek van het hartweefsel.
Op 28 juni 2012 is er een thoraxfoto gemaakt in verband met de eerdere geconstateerde tepelschaduw. Op deze foto was de zelfde tepelschaduw zichtbaar, de foto is overigens als goed beoordeeld. Sindsdien gaat het beter met klager.

3. De beoordeling
Klager heeft bij aanvang van de zitting verzocht de behandeling van de zaak wederom aan te houden, nu zijn vertrouwenspersoon niet ter zitting aanwezig kon zijn en klager zelf niet meer over alle stukken van zijn medisch dossier beschikt.
Nu klager inmiddels een raadsman heeft die hem kan bijstaan, de raadsman, de inrichtingsarts en de beroepscommissie over het volledige dossier van klager beschikken en klager zelf geacht wordt te weten wat er zich feitelijk in onderhavige zaak heeft
afgespeeld, ziet de beroepscommissie geen aanleiding de zaak aan te houden en is de zaak inhoudelijk behandeld. Klager heeft geen nadere argumenten aangevoerd die maken dat ondanks deze omstandigheden, meer in het bijzonder de aanwezigheid van zijn
raadsman, de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon gerechtvaardigd is.

Uit de stukken en het verhandelde ter zitting komt naar voren dat er vanuit de medische dienst ten aanzien van klager en de door hem naar voren gebrachte medische klachten, ofschoon er sneller gehandeld had kunnen worden, tot aan mei 2012 adequaat is
gehandeld. Naar aanleiding van de door klager in april 2012 ingediende klacht is snel gehandeld. Ten aanzien van klagers hartklachten is hij bij de cardioloog geweest, die klaarblijkelijk geen aanleiding heeft gezien met spoed over te gaan tot de
uiteindelijk ingezette onderzoeken.
Binnen de inrichting en tegenover de inrichtingsarts heeft klager medisch gezien niet een zodanig (medisch) beeld laten zien dat er voor de inrichtingsarts op enig moment aanleiding zou moeten hebben bestaan af te wijken van de ingezette handelwijze en
alsnog acuut in te grijpen.
De beroepscommissie is het voorgaande in samenhang en onderling verband bezien van oordeel dat het handelen van de inrichtingsarts niet kan worden aangemerkt als in strijd met de in artikel 28 Pm neergelegde norm. Het beroep zal derhalve ongegrond
worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. Chr.M. Aarts, voorzitter, dr. ing. C.J. Ruissen en R. Vogelenzang, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 8 januari 2013

secretaris voorzitter

Naar boven