Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/3566/GA, 10 januari 2013, beroep
Uitspraakdatum:10-01-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/3566/GA

betreft: [klager] datum: 10 januari 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 30 oktober 2012 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 4 januari 2013, gehouden in unit 1 van de p.i. Vught, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsman [...] en [...] plaatsvervangend vestigingsdirecteur bij de p.i. Vught.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft
a. het niet direct reageren op een celoproep;
b. het feit dat klager 1 uur en 34 minuten op zijn medicatie heeft moeten wachten;
c. het niet kunnen volgen van onderwijs.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door en namens klager is in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Met betrekking tot het kunnen volgen van onderwijs: er is inmiddels een computer op de afdeling waar klager gebruik van kan maken. Klager heeft daar echter niets aan omdat hij niet op de computer met de software mag werken die hij nodig heeft om de
linux-opleiding te kunnen volgen. De studieboeken die hij heeft gekregen zijn van 2003 en niet de juiste. Volgens klager is het niet nodig dat de software op de harde schijf van de computer wordt gezet, maar kan hij vanaf een cd-rom werken. Zijn zus
heeft de cd’s al gekocht en die kan hij invoeren. Met verwijzing naar een eerdere uitspraak van de beroepscommissie inzake het niet kunnen volgen van onderwijs moet aan klager een computer ter beschikking worden gesteld. Het is belangrijk dat hij nu
snel met de opleiding aan de slag kan. Wat klager betreft is er geen beletsel om aan zijn wens tegemoet te komen.
Met betrekking tot de celoproep en de medicatie: klager verbleef op de isoleerafdeling. Hij heeft astma en mag zijn verstuiver met ventolin niet op cel hebben. Hij kreeg een aanval en drukte op de bel. Er kwam geen reactie. Verder krijgt klager altijd
om 12.00 uur zijn medicatie, diazepam, verstrekt. Die kreeg hij pas na 1 uur en 34 minuten. Dat weet klager zo precies omdat hij een klokje bij zich had. Toevallig liepen er twee personeelsleden over de isoleerafdeling aan wie hij kon vragen waarom er
niet op zijn oproep werd gereageerd, terwijl het lampje bij zijn deur brandde. Klager is verbaasd over de uitleg die de beklagrechter aan de uitspraak van de beroepscommissie heeft gegeven, namelijk dat een reactie binnen een termijn van 25 minuten
acceptabel is. De beroepscommissie heeft echter bepaald dat binnen een acceptabele termijn op een celoproep moet worden gereageerd en dat een tijdsverloop van meer dan 25 minuten in ieder geval niet acceptabel moet worden geacht. Juist op een
isoleerafdeling waar klager niet zelf kan beschikken over zijn verstuiver, moet de post altijd bemand zijn en moet er snel worden gereageerd op een celoproep. De directie heeft nog aangegeven dat klager zijn medicatie zou hebben geweigerd. Dit is niet
waar. Klager heeft zijn medicatie nodig en neemt deze altijd. De beroepscommissie heeft eerder aangegeven dat de directie moet aantonen dat er adequaat is gereageerd op een celoproep bijvoorbeeld middels een computeruitdraai. Een dergelijk
registratiesysteem is er niet in de p.i. Vught. De directeur heeft aangegeven dat dat niet wordt ingevoerd omdat unit 1 zou gaan sluiten.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Met betrekking tot het kunnen volgen van onderwijs: het probleem is dat de inrichting afhankelijk is van wat er door het SSCI geleverd wordt. Er is een plek met een computer gecreëerd maar de afdeling onderwijs kan weinig omdat er geen eigen
programma’s
op de computer mogen worden gedraaid. De directeur is verteld dat het niet mogelijk is om het door klager gewenste programma op de computer te zetten. De directeur is niet nagegaan of het mogelijk is om vanaf een cd-rom te werken, zonder een programma
op de harde schijf van de computer te zetten. Dat zal de directeur nagaan en als dat mogelijk is moet klager wat de directeur betreft de opleiding kunnen volgen.
Met betrekking tot de celoproep en de medicatie: de directeur vindt 25 minuten ook te lang
als reactietermijn op een celoproep. Het personeel is geïnstrueerd om zo snel mogelijk te reageren. Het probleem is dat er geen spreek/luister verbinding is met de teamkamer. Er moet daarom naar de cel worden gelopen na een belletje. De isoleerafdeling
is een drukke afdeling waarbij men bezig is met meer gedetineerden. Het kan daarom voorkomen dat er niet meteen kan worden gereageerd op een celoproep. De directeur heeft navraag gedaan bij het personeel en de informatie die hij kreeg was dat klager
zijn medicatie had geweigerd. Dit is echter niet terug te vinden in een rapportage.

3. De beoordeling
Met betrekking tot het beklag onder a en b.
Gelet op de stukken en hetgeen ter zitting naar voren is gekomen is de beroepscommissie van oordeel dat voldoende aannemelijk is geworden dat het te lang heeft geduurd voordat door personeel is gereageerd op een celoproep van klager en dat hij zijn
medicatie te laat heeft gekregen. Zij betrekt hierbij het gegeven dat klager de tijd in de gaten heeft kunnen houden omdat hij een klokje bij zich had en de directeur de reactietermijn van het personeel noch de mededeling dat klager zijn medicatie zou
hebben geweigerd met rapportages kan ondersteunen. Het beroep zal derhalve in zoverre gegrond worden verklaard, de uitspraak van de beklagrechter zal worden vernietigd en het beklag zal alsnog gegrond worden verklaard. De beroepscommissie is van
oordeel
dat klager een tegemoetkoming toekomt voor het door hem ondervonden ongemak van na te noemen hoogte.

Met betrekking het beklag onder c.
De beroepscommissie stelt vast dat er inmiddels een computer op de afdeling aanwezig is, maar dat klager de door hem gewenste opleiding niet op de computer kan volgen omdat er geen ander programma op mag worden gezet. De studieboeken die hij verstrekt
heeft gekregen zijn kennelijk verouderd en daarom niet de juiste voor de opleiding. De beroepscommissie zal het beroep van klager gegrond verklaren, de uitspraak van de beklagrechter vernietigen en het beklag alsnog gegrond verklaren. De
beroepscommissie neemt in aanmerking dat de directeur heeft toegezegd te onderzoeken of klager de opleiding vanaf een cd-rom kan volgen en draagt de directeur op een nieuwe beslissing te nemen op het verzoek van klager tot het volgen van onderwijs. De
beroepscommissie is van oordeel dat klager een tegemoetkoming toekomt voor het door hem ondervonden ongemak tot nu toe van na te noemen hoogte.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart het beklag alsnog gegrond. Zij draagt de directeur ten aanzien van het beklag onder c. op om een nieuwe beslissing te nemen.
Zij bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van in totaal € 50,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, J.G.A. van den Brand en mr. dr. H.K. Fernandes Mendes, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 10 januari 2013

secretaris voorzitter

Naar boven