Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/2885/GA, 4 januari 2013, beroep
Uitspraakdatum:04-01-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/2885/GA

betreft: [klager] datum: 4 januari 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de penitentiaire inrichting (p.i.) Ter Apel,

gericht tegen een uitspraak van 5 september 2012 van de alleensprekende beklagrechter bij voormelde p.i., gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft klager in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en de directeur om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de afwijzing van een verzoek om algemeen verlof.

De beklagrechter heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
Politie en justitie hebben positief geadviseerd ten aanzien van het verlenen van verlof. Anders dan de beklagcommissie overweegt, hebben politie en justitie geen weet van voorvallen in de inrichting, zodat zij dergelijke voorvallen ook niet bij hun
advisering kunnen betrekken. Die positieve adviezen hoeven daarom niet tot een toewijzing van een verzoek om verlof te leiden. Klager heeft op 10 mei 2012 getekend voor deelname aan het programma Binnen Beginnen. Het reclasseringsrapport van 20
december
2011 is gebruikt bij het opstellen van dat programma. Bij de ondertekening van klagers instemmingsverklaring is met klager dat rapport nogmaals besproken. In dat rapport staat duidelijk omschreven dat hij heeft verteld tijdens detentie geen drugs te
willen gebruiken maar dat hij na detentie opnieuw wil gaan gebruikten. Klager had bij de bespreking van dat rapport aan kunnen geven dat hij het niet (meer) met de inhoud daarvan eens is. In dat geval had een nieuw rapport opgemaakt kunnen worden. In
dat zelfde rapport staat voorts beschreven dat klager moeite heeft met zijn zelfbeheersing. Dit gegeven wordt bevestigd doordat klager op 12 maart 2012 disciplinair is gestraft voor betrokkenheid bij een vechtpartij. Klager volgt inmiddels, na zijn
overplaatsing naar de locatie Norgerhaven in Veenhuizen, een agressieregulatietraining. In die inrichting is hij overigens andermaal disciplinair gestraft voor een handgemeen met een gedetineerde. Het beklag ware alsnog ongegrond te worden verklaard.

Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
De beroepscommissie is, anders dan de beklagcommissie, van oordeel dat de directeur op grond van het reclasseringsrapport, de reactie van klager daarop en het geweldsincident van 12 maart 2012 in redelijkheid tot de weigering van het verlof kon komen
op
grond van een gebrek aan vertrouwen in een goede afloop daarvan en het ernstige vermoeden dat het verlof tot alcoholmisbruik of drugsgebruik zou kunnen leiden. Om die reden verklaart de beroepscommissie het beroep gegrond. De uitspraak van de
beklagrechter zal worden vernietigd en het beklag zal alsnog ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M.M. Boone en mr. G.L.M. Urbanus, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 4 januari 2013

secretaris voorzitter

Naar boven