Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/0743/GA, 26 juni 2002, beroep
Uitspraakdatum:26-06-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 02/743/GA

betreft: [klager] datum: 26 juni 2002

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 8 april 2002 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de locatie Noordsingel te Rotterdam,

gericht tegen een uitspraak d.d. 2 april 2002 van de beklagcommissie bij voormelde locatie, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager, betreffende een disciplinaire straf van drie dagen opsluiting in een andereverblijfsruimte dan een strafcel, met verwijdering van de tv van cel, wegens de weigering een opdracht van het personeel uit te voeren,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 17 juni 2002, gehouden in de locatie Zoetermeer te Zoetermeer, is klager gehoord.
De directeur van de locatie Noordsingel is niet ter zitting verschenen en heeft het beroep evenmin schriftelijk toegelicht.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Ingevolge artikel 69, eerste lid, Pbw kan tegen de uitspraak van de beklagcommissie een beroepschrift worden ingediend dat met redenen omkleed is. Het thans voorliggende beroepschrift voldoet niet aan die eis. Bij brief van 25 mei2002 is de directeur in de gelegenheid gesteld ter zitting van 17 juni 2002 te worden gehoord en zijn gronden voor het beroep alsnog te formuleren. Van deze gelegenheid heeft hij geen gebruik gemaakt. Gelet op het vorenstaande zalde beroepscommissie de directeur niet-ontvankelijk verklaren in zijn beroep.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart de directeur niet-ontvankelijk in zijn beroep en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. C.J.G. Bleichrodt en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. M. Vodegel, secretaris, op 26 juni 2002.

secretaris voorzitter

Naar boven