Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/3001/GB, 3 januari 2013, beroep
Uitspraakdatum:03-01-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/3001/GB

Betreft: [klager] datum: 3 januari 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 20 september 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de locatie De Schie te Rotterdam afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 24 juli 2002 gedetineerd. Hij verblijft sedert 18 februari 2011 in de gevangenis van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Nieuwegein.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager heeft aangevoerd dat hij in de p.i. Nieuwegein ten onrechte tijdens arbeidsmomenten wordt ingesloten terwijl bij klager sprake is van ‘structurele’ arbeidsongeschiktheid.
Klagers raadsman mr. M.F.E. Sprenkels verwijst naar de uitspraak van de beroepscommissie van 28 februari 2006, 06/0009/GA. Daarin wordt overwogen dat gedetineerden die structureel arbeidsongeschikt zijn tijdens arbeidsactiviteiten waaraan zij niet
kunnen deelnemen niet behoren te worden ingesloten, doch dat aan hen vervangende activiteiten dienen te worden aangeboden. De selectiefunctionaris onderschrijft dit standpunt. Locatie De Schie beschikt over een Extra Zorg Voorziening (EZV) waar
gedetineerden met lichamelijke en/of geestelijke problemen speciale aandacht, begeleiding en zorg genieten. In het selectieadvies van 18 augustus 2012 wordt positief geadviseerd ten aanzien van klagers verzoek om overplaatsing
In beroep heeft klager voorts gesteld dat klagers broer wegens medische redenen grote problemen heeft met het reizen met het openbaar vervoer. Klager heeft zijn broer al 18 maanden niet gezien. Overplaatsing naar locatie De Schie zou betekenen dat
klagers broer, die in Spijkenisse woont, weer bij klager op bezoek zou kunnen komen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager heeft aangegeven dat hij vanwege zijn arbeidsongeschiktheid vanaf 20 april 2012 ten onrechte wordt ingesloten tijdens de arbeid. De selectiefunctionaris onderschrijft dit standpunt. Het betreft echter een ‘dagactiviteit’ die intern in de
inrichting moet worden opgelost . Dit is derhalve geen reden voor overplaatsing naar een andere inrichting waar het beter georganiseerd zou zijn. Het is betreurenswaardig dat klager wordt ingesloten als gevolg van personeelstekort.

4. De beoordeling
In zijn beroepschrift stelt klager dat hij sinds 2004 structureel arbeidsongeschikt is verklaard en dat hij in de inrichtingen waar hij eerder heeft verbleven tijdens de arbeid nooit werd ingesloten. De beroepscommissie is van oordeel dat deze
omstandigheid geen selectiecriterium is voor plaatsing. Klager kan over het insluiten tijdens de voor de arbeid bestemde uren een klacht indienen bij de beklagcommissie van de inrichting.
In beroep stelt klager voorts dat hij wil worden overgeplaatst naar de locatie De Schie in verband met bezoek van zijn broer.
De beroepscommissie overweegt dat bezoekproblemen inherent zijn aan het ondergaan van detentie en dat zij, behoudens bijzondere omstandigheden, geen selectiecriterium vormen. Het aangevoerde door en namens klager kan niet als een bijzondere
omstandigheid worden aangemerkt.
Gezien het voorgaande kan de beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol,
Voorzitter, mr. L.M.Moeringsen dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 3 januari 2013

secretaris voorzitter

Naar boven