Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/3551/GB, 28 december 2012, beroep
Uitspraakdatum:28-12-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/3551/GB

Betreft: [klager] datum: 28 december 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J.M. Stad, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 9 november 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Grave of de p.i. Vught afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 24 september 2012 gedetineerd. Hij verblijft in de gevangenis van de p.i. Krimpen aan den IJssel.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klagers vriendin, kinderen en vader kunnen niet bij klager op bezoek komen in de p.i. Krimpen aan den IJssel, omdat zij geen rijbewijs hebben en de reisafstand te groot is.
Klagers vriendin en kind zijn woonachtig in Someren. Tot op heden zijn klagers vriendin en kind niet in staat geweest om klager in de p.i. Krimpen aan den IJssel te bezoeken vanwege de financiële situatie waarin zij verkeren. Klager heeft een verzoek
tot overplaatsing naar de p.i. Grave of de p.i. Vught gedaan, omdat zijn vriendin en kind dan minder ver hoeven te reizen en de kosten dan zodanig zijn dat zij wel in staat zijn om klager te bezoeken. De door de selectiefunctionaris genoemde reden voor
afwijzing van klagers verzoek, te weten dat klager nog niet lang genoeg in de p.i. Krimpen aan den IJssel verblijft, dan wel nog maar acht weken in detentie dient te verblijven, is geen rechtens te respecteren reden.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager verblijft in de p.i. Krimpen aan den IJssel vanwege de tenuitvoerlegging van een vervangende hechtenis taakstraf voor de duur van tien weken. Bij de beslissing tot plaatsing van klager in de p.i. Krimpen aan den IJssel hebben de beschikbare
celcapaciteit op 25 september 2012 en de lengte van de wachtlijsten een rol gespeeld. Bovendien is het ongebruikelijk om een overplaatsingsverzoek te honoreren, indien een gedetineerde pas zes weken in een inrichting verblijft. Ongerief voor het bezoek
is nu eenmaal inherent aan detentie.

4. De beoordeling
Klager verzoekt om overplaatsing naar de p.i. Grave of de p.i. Vught teneinde bezoek te kunnen ontvangen. Eén van de uitgangspunten bij de plaatsing van gedetineerden is een goede benutting van de beschikbare celcapaciteit in de verschillende
inrichtingen. Naar het oordeel van de beroepscommissie heeft de selectiefunctionaris in dit geval dat hiervoor genoemde uitgangspunt zwaarder mogen laten wegen dan de door klager aangevoerde persoonlijke belangen. Bovendien zijn bezoekproblemen
inherent
aan het ondergaan van detentie en vormen zij, behoudens bijzondere omstandigheden, geen selectiecriterium. Het feit dat klagers vriendin onvoldoende financiële middelen heeft om klager te bezoeken, wordt onvoldoende feitelijk onderbouwd en kan derhalve
niet als een dergelijke bijzondere omstandigheid worden aangemerkt. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan derhalve, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of
onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal om deze reden ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. L.M. Moerings en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in
tegenwoordigheid van L.A.M. Karels, secretaris, op 28 december 2012

secretaris voorzitter

Naar boven