Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/2975/TA en 12/3018/TA, 14 december 2012, beroep
Uitspraakdatum:14-12-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummers: 12/2975/TA en 12/3018/TA

betreft: [klager] datum: 14 december 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van de bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschriften ingediend door

[...], verder te noemen klager,

en het hoofd van FPC De Rooyse Wissel te Venray, verder te noemen de inrichting,

gericht tegen een uitspraak van 19 september 2012 van de beklagcommissie bij de inrichting, voor zover in beroep van belang,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 30 november 2012, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Vught, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. J.J. Weldam en namens de inrichting [...], juridisch medewerker.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de beschadiging van klagers pc.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard en aan klager een tegemoetkoming van € 71,50 toegekend op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Duidelijk is wie aansprakelijk is voor de schade. Vaststaat dat klagers verzegelde pc is meegenomen voor onderzoek en dat de pc toen goed werkte en vervolgens aan klager is teruggegeven en niet meer werkte. Blijkbaar is een reparatie noodzakelijk en
het
is redelijk dat de inrichting die betaalt, of er voor zorgt dat de pc gerepareerd wordt.
Klager kreeg de pc terug met allemaal deukjes in de kast en hij startte niet meer op.
Het afdelingshoofd heeft de defecte pc naar het bedrijf TVI gestuurd waar klager de pc heeft gekocht. Eerst is gesteld dat de reparatie € 70,= zou kosten. Het afdelingshoofd wilde er een tweedehands voeding in laten zetten. Na uitgebreid onderzoek van
de pc bleken de kosten volgens TVI € 142,95. Dit is inclusief inbouwen van een nieuwe voeding, uitdeuken van de behuizing en softwarematig nakijken. De pc is uit 2010. Tegen klager is gezegd dat er plakband/tape in de pc zou zitten. Dit was klager niet
bekend. De pc was verzegeld. Hij mocht hem niet openmaken anders zou de pc in beslag worden genomen. Klager heeft gevraagd of de pc kon worden opgemaakt en er een foto van kon worden genomen. Dit mocht niet. Klagers pc is na zes maanden nog steeds niet
terug. Hij wil zijn pc terug en een vergoeding voor het langdurige gemis.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het volgende toegevoegd aan het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt.
De beklagcommissie is voorbij gegaan aan de vraag of de inrichting aansprakelijk is voor de schade aan klagers pc. De inrichting is niet aansprakelijk voor deze schade. De pc is ter screening ingenomen en aan de afdeling automatisering overgedragen.
Door automatisering is geconstateerd dat in de pc kabels waren vastgeplakt met tape en plakband. Het is juist dat klagers pc er onbeschadigd uitzag toen hij in beslag werd genomen. Er moet iets met de pc zijn gebeurd. Om die reden is de inrichting
bereid om een deel van de schade te betalen. Eerst is gezegd dat de reparatiekosten lager zouden zijn, te weten € 67,=. Aangeboden is om die kosten te delen, maar ineens waren de beraamde kosten aanzienlijk hoger dan afgesproken en zaten er ook kosten
bij voor softwarematig nakijken die de inrichting niet hoeft te betalen. Navraag zou kunnen worden gedaan bij TVI.
De inrichting was bereid om € 35,= van de kosten te dragen. Dit is het afgesproken bedrag. Over het antwoord op de vraag van de voorzitter of indien het softwarematig nakijken arbeidsloon zou betreffen de inrichting die kosten wel of de helft daarvan
zou willen betalen, zou de vertegenwoordiger van de inrichting zich willen beraden.
Alle pc’s in de inrichting zijn verzegeld, niet bekend is of de pc verzegeld aan klager is teruggegeven. Dit kan van belang zijn en de vertegenwoordiger zou dit willen uitzoeken.

3. De beoordeling
Door de vertegenwoordiger van de inrichting is aangevoerd dat zij nader onderzoek zou willen instellen c.q. zich nader zou willen beraden. De beroepscommissie acht zich echter aan de hand van de stukken en de behandeling ter zitting voldoende ingelicht
en ziet geen reden voor nader onderzoek of beraad.

Door klager is gesteld dat zijn pc bij inbeslagname onbeschadigd was en goed werkte. Door de inrichting is erkend dat de pc bij teruggave deukjes in de behuizing had. Zij heeft niet betwist dat de pc toen niet meer werkte.
De beroepscommissie leidt hieruit af dat de deukjes in de behuizing van de computer zijn ontstaan op een moment dat de pc onder de verantwoordelijkheid van het hoofd van de inrichting viel. De beroepscommissie acht voldoende aannemelijk dat de
schade aan de werking van de pc samenhangt met de schade aan de buitenzijde ervan. Zij is van oordeel dat hieruit volgt dat de beschadiging en het niet meer werken van klagers pc voor rekening en risico van het hoofd van de inrichting komen. Dit
betekent dat de inrichting zorg dient te dragen voor reparatie en daarvan de kosten dient te dragen. De beroepscommissie acht niet aannemelijk geworden dat de overgelegde kostencalculatie, die is opgemaakt door het bedrijf waar klager de pc heeft
gekocht, niet juist zou zijn en/of dat daar posten op zijn vermeld die de inrichting niet zou hoeven dragen.
De beroepscommissie zal derhalve het beroep van klager gegrond verklaren Zij zal het hoofd van de inrichting opdragen om binnen twee weken na ontvangst van deze uitspraak opdracht te geven tot reparatie van klagers pc, daarvan de volledige kosten te
dragen en vervolgens de pc terug te geven aan klager. Nu klager zijn pc gedurende een periode van circa zes maanden heeft moeten missen, zal de beroepscommissie aan klager een tegemoetkoming toekennen voor het daarmee gepaard gaande ongemak. Zij acht
een tegemoetkoming van € 75,= op zijn plaats.
Uit het bovenstaande volgt dat het beroep van het hoofd van de inrichting ongegrond zal worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep van klager gegrond en draagt het hoofd van de inrichting op om binnen twee weken na ontvangst van deze uitspraak opdracht te geven tot reparatie van klagers pc, daarvan de volledige kosten te dragen en
vervolgens
de pc terug te geven aan klager. Zij kent klager voorts een tegemoetkoming toe van
€ 75,=. Zij verklaart het beroep van het hoofd van de inrichting ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. G.L.M. Urbanus, voorzitter, drs. M.R. Daniel MPM en drs. J.E. Wouda, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 14 december 2012

secretaris voorzitter

Naar boven