Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/3287/TA, 14 december 2012, beroep
Uitspraakdatum:14-12-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Schade  v

Uitspraak

nummer: 12/3287/TA

betreft: [klager] datum: 14 december 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...],

gericht tegen een uitspraak van 27 september 2012 van de beklagcommissie bij de FPC De Rooyse Wissel te Venray, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, voor zover in beroep van belang, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 30 november 2012, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Vught, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsvrouw mr. W.E.R. Geurts, en namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting [...], juridisch
medewerker.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de beschadiging van klagers ventilator en koelkast.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
De overweging van de beklagcommissie dat klager geen reden heeft om zelf zijn eigendommen te beschadigen, is juist. De beklagcommissie heeft gezien dat het rubber van klagers koelkast was opengesneden. Begrijpelijk is dat, als gezocht wordt naar een
scheermes, de verblijfsruimtes worden onderzocht. Klager heeft er geen probleem mee als er voor onderzoek in zijn koelkast wordt gekeken, maar indien er schade wordt toegebracht dan wenst hij daarvoor een vergoeding. De verzegeling van de ventilator is
verbroken. Het is lastig vast te stellen wie de schade heeft veroorzaakt. Het is klagers woord tegen dat van meerdere medewerkers. Dit is inherent aan de tbs.
Voorgesteld wordt om klager voortaan aanwezig te laten zijn bij onderzoek in zijn verblijfsruimte. Hij is regelmatig aanwezig geweest bij een dergelijk onderzoek.
Hij gaat dan op de gang zitten met een boek en koffie om het onderzoek gade te slaan. Klager is bij het onderzoek in de verblijfsruimtes als enige naar de afzonderingscel gebracht.
Klager heeft nooit een positieve urinecontrole gehad. Het is absoluut niet waar dat klager drugs in de inrichting zou binnenvoeren.
Klager wordt goed verzorgd en iedere dag gebeld door zijn familie. Het personeel kan dat niet hebben. Hij wil een schadevergoeding van € 114,= voor de koelkast en
€ 29,= voor de ventilator.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Betwist wordt dat de beschadiging is veroorzaakt tijdens het onderzoek in klagers verblijfsruimte. Tijdens de kamercontrole is door de twee betrokken medewerkers zorgvuldig gehandeld. Als er schade wordt veroorzaakt tijdens een kamercontrole door het
personeel is het gebruikelijk dat de inrichting de schade vergoedt.
In beginsel kan een verpleegde aanwezig zijn bij een onderzoek in zijn verblijfsruimte, tenzij er sprake is van gedrag dat in strijd is met de orde en de veiligheid in de inrichting.
Voorgesteld is om bij kamercontrole een situatieschets te maken hoe de inventaris wordt aangetroffen. Dit is op zich wel een goed punt, maar heel veel werk. Verpleegden hebben veel spullen op kamer.
Naar aanleiding van het onder 2.5 vermelde in de uitspraak van de beklagcommissie is contact opgenomen met mevrouw Van A. Zij heeft aangegeven niet op de hoogte te zijn van een afspraak met klager. Dit is klager bericht bij fax van 9 oktober 2012 die
niet bij de stukken is gevoegd.

3. De beoordeling
Door klager is gesteld dat zijn ventilator en het rubber van zijn koelkast beschadigd zijn als gevolg van een onderzoek in zijn verblijfsruimte. Vast staat dat twee medewerkers een onderzoek in klagers verblijfruimte hebben verricht. Door klager is in
beklag noch in beroep aangegeven waaruit de schade aan de ventilator zou bestaan. De beklagcommissie heeft een bezoek gebracht aan klagers kamer en geconstateerd dat het er op leek dat het rubber van de koelkast was opengesneden. In de uitspraak van de
beklagcommissie wordt niet gerept van daadwerkelijke schade aan klagers ventilator. Door de inrichting is betwist dat de betrokken medewerkers verantwoordelijk zouden zijn voor klagers (eventuele) schade.
De beroepscommissie acht onvoldoende aannemelijk geworden dat er schade is ontstaan aan de ventilator. Voorts acht zij onvoldoende aannemelijk geworden dat de schade aan de koelkast is veroorzaakt als gevolg van het hiervoor vermelde onderzoek in
klagers verblijfruimte. Dit betekent dat het hoofd van de inrichting hiervoor niet verantwoordelijk kan worden gehouden. De beroepscommissie zal klagers beroep ongegrond verklaren en de uitspraak van de beklagcommissie bevestigen met aanvulling van de
gronden.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met aanvulling van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. G.L.M. Urbanus, voorzitter, drs. M.R. Daniel MPM en drs. J.E. Wouda, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 14 december 2012

secretaris voorzitter

Naar boven