Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/2886/GB, 20 december 2012, beroep
Uitspraakdatum:20-12-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/2886/GB

Betreft: [klager] datum: 20 december 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. R. Polderman, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 23 augustus 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot deelname aan een penitentiair programma (p.p.) afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 13 augustus 2003 gedetineerd. Hij heeft van 2 juni 2006 tot 7 november 2012 verbleven in de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard. Op 7 november 2012 is hij geplaatst in de locatie Westlinge te Heerhugowaard.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
In het kader van klagers detentiefasering is uitgebreid gerapporteerd door de reclassering, hetgeen heeft geresulteerd in een positief advies met betrekking tot een p.p. en elektronisch toezicht (e.t.). De bestreden feiten worden onvoldoende
onderbouwd
door de selectiefunctionaris.

3.2. De selectiefunctionaris heeft op 23 augustus 2012 de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager heeft de afgelopen periode twee keer een positieve uitslag van een urinecontrole op het gebruik van drugs gehad. Voorts heeft klager nog twee positieve urinecontroles gehad wegens de afbouw van zijn druggebruik. Klager heeft daardoor zijn baan
als afdelingsreiniger verloren. Klager heeft misbruik gemaakt van een vertrouwensbaan, waardoor het vertrouwen in klager ernstig is verstoord. Aan klagers motivatie voor gedragsbeïnvloeding wordt getwijfeld. Klager heeft aan het begin van zijn detentie
deelgenomen aan een verslavingstraject op de verslavingsafdeling en is recentelijk weer teruggevallen.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft negatief geadviseerd. De selectiefunctionaris heeft ernstige twijfels over een goed verloop indien aan klager vrijheden worden verleend. Klagers einddatum van detentie is vastgesteld op 12 augustus 2013 en de
terugkeer
in de maatschappij moet worden voorbereid. De selectiefunctionaris acht een terugkeerplan van de directeur, met daarin een afstemming tussen DJI, OM, politie, jeugdzorg en reclassering, noodzakelijk.

4. De beoordeling
4.1. In artikel 4 van de Pbw en de artikelen 7 en 9 van de Penitentiaire maatregel (Pm) zijn de voorwaarden opgenomen waaraan het penitentiair programma en de gedetineerde moeten voldoen.

4.2. In haar uitspraak van 4 juli 2012, 12/1159/GB, heeft de beroepscommissie klagers beroep tegen de afwijzing van zijn verzoek tot deelname aan een stapelprogramma, met aansluitend penitentiair programma (p.p.) gegrond verklaard en de beslissing
van de selectiefunctionaris van 4 april 2012 vernietigd. De selectiefunctionaris is opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van die uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Op 18 juli 2012 heeft de
selectiefunctionaris een stapelproject ten behoeve van klager afgewezen, vanwege het niet beschikken over een reclasseringsadvies, terwijl dat wel was uitgebracht.

In haar advies van 28 juni 2012 heeft de reclassering positief geadviseerd ten aanzien van een p.p. en e.t. vanuit de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard. De reclassering adviseert wel een aantal bijzondere voorwaarden te stellen, waaronder een
meldplicht, een drugs- en alcoholverbod en een contactverbod. Zo mag klager alleen contact hebben met het slachtoffer en de familie van het slachtoffer, indien dit geïndiceerd is door de reclassering.
De reclassering geeft voorts aan dat klagers motivatie tot hulpverlening is gegroeid ten opzichte van september 2011, toen er een TR-rapport over hem werd opgesteld.
Uit het selectieadvies van de locatie Zuyder Bos van 17 augustus 2012 blijkt dat klagers verlofadres bij zijn zus in Hoorn door de politie is goedgekeurd.
De door de selectiefunctionaris genoemde positieve urinecontroles betreffen controles van enige tijd geleden, te weten 14 januari 2012 en 16 mei 2012.
In zijn afwijzing van 23 augustus 2012 gaat de selectiefunctionaris geheel voorbij aan het positieve advies van de reclassering tot deelname aan een penitentiair programma.

Gezien het voorgaande moet de beslissing van de selectiefunctionaris bij afweging van alle in aanmerking komende belangen als onredelijk en onbillijk worden aangemerkt. Derhalve dient de bestreden beslissing te worden vernietigd.
De beroepscommissie zal bepalen dat haar uitspraak in de plaats treedt van de bestreden beslissing.
De beroepscommissie acht termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming voor de periode dat klager ten onrechte niet aan een p.p. heeft kunnen deelnemen en stelt deze vast op €300.=.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij bepaalt dat haar uitspraak in de plaats treedt van de bestreden beslissing en bepaalt derhalve dat klager in een p.p./e.t regime wordt geplaatst.
Zij kent klager een tegemoetkoming toe van €300,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M. Moerings en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 20 december 2012

secretaris voorzitter

Naar boven