Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/3350/GA, 21 december 2012, beroep
Uitspraakdatum:21-12-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/3350/GA

betreft: [klager] datum: 21 december 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van het PPC locatie Maastricht,

gericht tegen een uitspraak van 18 oktober 2012 van de beklagcommissie bij voormeld PPC, voor zover daartegen beroep is ingesteld, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 13 december 2012, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Vught, is [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur van het PPC locatie Maastricht, gehoord.
Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was zorggedragen, heeft hij daarvan geen gebruik gemaakt.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft een verbod tot deelname aan het gemeenschappelijk koken gedurende het weekend.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
De motivering van de beklagcommissie is onduidelijk. De gedetineerden hebben een individueel regime. Het koken is een extra activiteit. Met deze activiteit wordt een therapeutisch doel gediend. De corveedienst is verbonden aan de activiteit koken. De
corveedienst vindt door de week plaats en het koken in de weekenden. De gedetineerden begrepen dat het koken werd geannuleerd toen een schilmesje was verdwenen. Echter, daarna weigerden enkele gedetineerden, onder wie klager, deel te nemen aan de
corvee. Dit is onacceptabel en daarom is het koken in het tweede weekend ook niet doorgegaan. Op afdelingsniveau is beslist om het koken voor de gehele afdeling niet door te laten gaan.

Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Klager verblijft in een individueel regime. In artikel 22, tweede lid, van de Pbw staat dat de directeur de mate bepaalt waarin de gedetineerde in staat wordt gesteld individueel dan wel gemeenschappelijk aan activiteiten deel te nemen. Het gezamenlijk
koken in de weekenden staat niet in het dagprogramma vermeld. Echter, reeds in haar uitspraak van 17 oktober 2011 (kenmerk 11/1990/GA) heeft de beroepscommissie geoordeeld dat het gebruikmaken van de keuken een recreatieve activiteit is als bedoeld in
de Pbw.
In dit geval is op afdelingsniveau besloten om het gezamenlijk koken voor twee achtereenvolgende weekenden te annuleren. Eerst vanwege de vermissing van een schilmesje en het volgende weekend wegens het feit dat een aantal gedetineerden, onder wie
klager, weigerde deel te nemen aan de corveedienst die gekoppeld is aan de activiteit koken. De beroepscommissie acht deze gang van zaken onjuist. In artikel 23, eerste lid, van de Pbw staat dat een directeur een gedetineerde kan uitsluiten van
deelname
aan een of meer activiteiten op de gronden zoals opgesomd in voornoemd artikel. Aan deze bepaling is in het onderhavige geval geen toepassing gegeven. Evenmin is voldaan aan het bepaalde in artikel 57 (hoorplicht) en 58 (schriftelijke mededeling) van
de
Pbw. Gezien het vooroverwogene oordeelt de beroepscommissie dat het beroep ongegrond is.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie (met wijziging van de gronden) voor zover daartegen beroep is ingesteld.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en mr. L.M. Moerings, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 21 december 2012

secretaris voorzitter

Naar boven