Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/2493/GM, 18 december 2012, beroep
Uitspraakdatum:18-12-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/2493/GM

betreft: [klager] datum: 18 december 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. K.M.S. Bal, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen medisch handelen door of namens de inrichtingsarts verbonden aan de penitentiaire inrichting (p.i.) Achterhoek, locatie De Kruisberg te Doetinchem,

alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag van 30 juli 2012 van de bemiddeling door de medisch adviseur bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Ter zitting van de beroepscommissie van 16 november 2012, gehouden in de p.i. Amsterdam Over-Amstel te Amsterdam, is [...], inrichtingsarts bij de locatie De Kruisberg, gehoord.
Klager, die zich inmiddels in vrijheid bevindt en op behoorlijke wijze was opgeroepen heeft via zijn raadsvrouw later weten om financiële redenen niet naar de zitting te komen. Zijn raadsvrouw heeft aangegeven eveneens niet ter zitting te verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beroep
De klacht, zoals neergelegd in het verzoek om bemiddeling aan de medisch adviseur van 18 juli 2012, betreft het niet adequaat handelen ten aanzien van klagers klachten aan zijn rechter kuit.

2. De standpunten van klager en de inrichtingsarts
Namens klager is in beroep aangevoerd dat klager veel last heeft van zijn kuit en dat er geen toereikend onderzoek is gedaan naar de oorzaak ervan. Klager had doorverwezen willen worden naar een specialist. De informatie van specialisten uit 2000 en
2007 is te gedateerd.

Namens de inrichtingsarts wordt verwezen naar het tegenover de medisch adviseur ingenomen standpunt. Dit houdt in dat klager op 24 mei 2012 voor het eerst wordt doorgeleid naar de arts in verband met problemen aan zijn rechter kuit. Klager geeft aan
zich niet serieus genomen te voelen omdat hij niet naar een specialist verwezen wordt. Wel is de reactie van de specialist uit 2007 opgevraagd en besproken.
Ter zitting is hieraan nog toegevoegd dat klager na binnenkomst op 24 mei 2012 is gezien door de waarnemend arts. Deze arts is bekend met spasticiteit.
Klager is uitgebreid onderzocht. De inrichtingsarts heeft klager een maand later gezien en een centimeter verschil opgemeten. Dit is geen noemenswaardig verschil. Klager was al uitgebreid onderzocht en overigens was niet gebleken van een noodzaak tot
verder medisch handelen.
Klager heeft de indruk dat zijn spieren oplossen en het been steeds dunner wordt. De kuit is echter soepel en goed van kleur.

3. De beoordeling
De beroepscommissie leidt uit de stukken en de nadere toelichting ter zitting van de inrichtingsarts af dat er ten aanzien van klager wel degelijk onderzoek is verricht naar zijn klachten aan zijn kuit. Hierbij is, zij het in beperkte mate, ook sprake
geweest van neurologisch onderzoek. Vastgesteld wordt wel dat omtrent de bevindingen van dit onderzoek een uiterst summiere weergave in het medisch dossier is opgenomen. Dit maakt het medisch handelen echter niet onjuist. Daarnaast kan worden
vastgesteld dat contact is gezocht met het Rijnstaeteziekenhuis omtrent de bevindingen in 2007. Deze bevindingen zijn van dien aard dat een verdergaand onderzoek als thans verricht door de inrichtingsarts niet geïndiceerd lijkt.
De beroepscommissie is, het voorgaande in samenhang en onderling verband bezien, van oordeel dat het handelen van de inrichtingsarts niet kan worden aangemerkt als in strijd met de in artikel 28 Pm neergelegde norm. Het beroep zal derhalve ongegrond
worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. Chr.M. Aarts, voorzitter, dr. ing. C.J. Ruissen en R. Vogelenzang, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 18 december 2012

secretaris voorzitter

Naar boven