Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/0712/GA, 21 juni 2002, beroep
Uitspraakdatum:21-06-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 02/712/GA

betreft: [klager] datum: 21 juni 2002

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 2 april 2002 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 5 maart 2002 van de beklagcommissie bij de locatie Overmaze te Maastricht,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 17 mei 2002, gehouden in de penitentiaire inrichting Vught te Vught, zijn gehoord klager en de heer [...], unit-directeur bij de locatie Overmaze.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft een ordemaatregel van plaatsing in afzondering in een andere verblijfsruimte dan een afzonderingscel voor de duur van 14 dagen voor onderzoek naar mogelijke ontvluchtingvoornemens bij klager.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
De directeur heeft voor de beklagcommissie gezegd dat ik een scheermesje in mijn mond had verstopt. Dat is helemaal niet waar. Ik heb daar ook helemaal geen rapport voor gehad. Het scheermesje gebruikte ik als schaar, zodat iktekeningen aan mijn celmuur kon ophangen. Als je een nieuw scheermesje wilde moest je het oude inleveren. Ik heb helemaal geen vluchtplannen, ik wil juist in Nederland blijven. De moeder van één van de meisjes is naar Nederlandgekomen en heeft de politie verteld dat ik wilde vluchten. Verder is er een wonderlijke samenloop van de straffen. Ik had een disciplinaire straf gekregen en terwijl die nog liep kreeg ik de maatregel aangezegd en hettelefoonverbod. Dat klopt niet.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
In tijd sluiten de disciplinaire straf en de maatregel inderdaad op elkaar aan, maar ze zijn op verschillende gronden gebaseerd. De maatregel van afzondering is opgelegd omdat ik aanwijzingen had dat klager mogelijk zou willenontvluchten. Dit bleek uit informatie van het Gedetineerden recherche en informatie punt (GRIP) die ik niet kon negeren. Klager had uitlatingen van die strekking gedaan. Een rapport voor het verstoppen van een scheermesje doorklager is mij niet bekend.

3. De beoordeling
De beroepscommissie stelt, op grond van de stukken en hetgeen ter zitting naar voren is gekomen, vast dat de directeur GRIP-informatie heeft ontvangen over mogelijke ontvluchtingvoornemens bij klager, die hij niet kon negeren. Debeslissing van de directeur tot het opleggen van de ordemaatregel van plaatsing in afzondering in een andere verblijfsruimte dan een afzonderingscel voor de duur van 14 dagen voor onderzoek naar mogelijke ontvluchtingvoornemens bijklager is niet in strijd met de wet en kan evenmin als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt, waarbij nog daargelaten kan worden hetgeen is aangevoerd door de directeur als grond voor de maatregel, namelijk verkregen interneinformatie dat klager een scheermesje in zijn mond verstopt bleek te hebben, gelet op de onduidelijkheid die hierover in beroep bestaat. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard en de uitspraak van de beklagcommissie zal,met verbetering van de gronden, worden bevestigd.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met verbetering van de gronden.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en drs. M.S.H. Ridder-Padt, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 21 juni 2002.

secretaris voorzitter

Naar boven