Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/3412/GB, 18 december 2012, beroep
Uitspraakdatum:18-12-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/3412/GB

Betreft: [klager]n datum: 18 december 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klaagster,

gericht tegen een op 3 oktober 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klaagsters verzoek tot deelname aan een penitentiair programma (p.p.) afgewezen.

2. De feiten
Klaagster is sedert 19 januari 2010 gedetineerd. Zij verbleef in de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) van de locatie Ter Peel te Sevenum. Op 20 juni 2012 is zij overgeplaatst naar de gevangenis van de locatie Ter Peel.

3. De standpunten
3.1. Klaagster heeft zakelijk weergegeven het volgende verklaard. Er wordt, ondanks dat klaagster daar op gewezen heeft, in de inrichting niets gedaan met de eerdere uitspraak van de beroepscommissie van 30 juli 2012 waarbij haar beroep gegrond is
verklaard. Verder kan zij inhoudelijk niet reageren en laat zij dat aan haar advocaat over.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klaagster is tot twee maal toe vanuit de b.b.i. teruggeplaatst naar een normaal beveiligde inrichting, omdat zij zich niet aan afspraken heeft gehouden. Er is dan ook geen vertrouwen dat klaagster in het p.p. goed zal functioneren en de afspraken zal
nakomen, te meer nu in een p.p. nog meer appèl wordt gedaan op zelfstandig functioneren, het houden aan afspraken en het vertrouwen dat afspraken worden nagekomen, omdat toezicht en controle op afstand worden uitgevoerd.

In beroep is aangegeven dat nu klaagster haar beroep niet inhoudelijk heeft onderbouwd zij niet-ontvankelijk verklaard dient te worden in haar beroep.

4. De beoordeling
4.1. Ingevolge artikel 72, eerste lid van de Pbw dient een beroep met redenen omkleed te zijn. Hoewel klaagster in haar beroep niet specifiek ingaat op de afwijzende beslissing, is de inhoud van haar beroepschrift voldoende om haar in haar beroep te
ontvangen.

4.2. In artikel 4 van de Pbw en de artikelen 7 en 9 van de Penitentiaire maatregel (Pm) zijn de voorwaarden opgenomen waaraan het penitentiair programma en de gedetineerde moeten voldoen.

4.3. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Hierbij neemt de beroepscommissie in aanmerking
dat klaagster op 20 juni 2012 naar aanleiding van vier aan haar aangezegde rapporten is teruggeplaatst vanuit de b.b.i. van de locatie Ter Peel naar de gevangenis van de locatie Ter Peel. Gelet op het vorenstaande is de beroepscommissie van oordeel dat
de selectiefunctionaris in redelijkheid heeft kunnen beslissen dat deelname aan een p.p. thans niet in de rede ligt. In de uitspraak waar klaagster naar verwijst is haar beroep overigens ten dele gegrond verklaard, maar is het beroep voor zover het het
opleggen van de disciplinaire straf betreft ongegrond verklaard. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol,
voorzitter, dr.mr. L.M. Moerings en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 18 december 2012.

secretaris voorzitter

Naar boven