Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/2831/GA en 12/2832/GA, 17 december 2012, beroep
Uitspraakdatum:17-12-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/2831/GA en 12/2832/GA

betreft: [klager] datum: 17 december 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van de bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschriften van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen de uitspraken van 7 september 2012 van de beklagcommissie bij de locatie Zwolle Zuid 1,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraken waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak zijn gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voornoemde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op de beroepen en klager om de beroepen schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft:
a. het feit dat de directeur niet tijdig op klagers vierde verlofaanvraag heeft beslist (kenmerk beroep 12/2831/GA);
b. het feit dat de beklagcommissie geen tegemoetkoming heeft toegekend na de gegrond verklaring van klagers beklag betreffende de negatieve beslissing van de directeur op klagers vierde verlofaanvraag (kenmerk beroep 12/2832/GA).

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag onder a. en heeft het beklag onder b. gegrond verklaard zonder daarbij aan klager een tegemoetkoming toe te kennen op de gronden als in de aangehechte uitspraken weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. Klager heeft op 22 juni 2012 van een BSD-medewerker vernomen dat de selectiefunctionaris en niet de directeur op klagers vierde verlofaanvraag zou
beslissen. Klager is ontvankelijk in zijn beklag omdat hij beklag heeft ingediend tegen de weigering van de directeur om te beslissen op de verlofaanvraag en hiervan op 22 juni 2012 op de hoogte werd gesteld. Voorts wenst klager een tegemoetkoming te
ontvangen voor zijn gegrond verklaarde beklag onder b. omdat deze afwijzing niet meer te herstellen is voor de desbetreffende periode.

De directeur heeft daarop als volgt gereageerd. Op de vierde verlofaanvraag is wel degelijk een beslissing genomen, namelijk op 26 juni 2012. Voorts komt klager geen tegemoetkoming toe daar zijn vijfde verlofaanvraag, waarop negatief is beslist, is
herzien en klager hierdoor alsnog verlof is verleend.

3. De beoordeling
Ten aanzien van het beklag onder a. oordeelt de beroepscommissie anders dan de beklagcommissie ten aanzien van de ontvankelijkheid. Klager heeft eerst op 22 juni 2012 vernomen dat de selectiefunctionaris (en niet de directeur) op de vierde
verlofaanvraag, die betrekking had op de periode 15-17 juni 2012, zou beslissen. Tegen het verzuim tijdig te beslissen heeft klager beklag ingesteld. Dit beklag is naar het oordeel van de beroepscommissie tijdig ingesteld en gegrond. Het beroep zal
derhalve gegrond worden verklaard. Nu de directeur vervolgens op 26 juni 2012 alsnog een beslissing heeft gegeven, zal aan klager geen tegemoetkoming worden toegekend.

Wat betreft het beklag onder b. overweegt de beroepscommissie dat het alsnog toekennen van het vijfde verlof dat klager had aangevraagd niet kan gelden als compensatie voor het gemiste vierde verlof. Het betreft hier immers geen extra verlof. De
beroepscommissie acht voor het gemiste vierde verlof een tegemoetkoming op zijn plaats. Het beroep inzake het beklag onder b. zal dan ook gegrond worden verklaard en aan klager zal een tegemoetkoming worden toegekend van na te noemen hoogte.

4. De uitspraak
Inzake het beroep met kenmerk 12/2831/GA: De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag onder a en verklaart dit beklag gegrond. Zij bepaalt dat
klager niet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming.

Inzake het beroep met kenmerk 12/2832/GA: De beroepscommissie verklaart het beroep inzake het beklag onder b. gegrond en bepaalt dat klager een tegemoetkoming toekomt van €50,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. G.L.M. Urbanus, voorzitter, mr. M. Boone en mr. R.S.T. van Rossem-Broos, leden, in tegenwoordigheid van L.J.M. Klop, secretaris, op 17 december 2012

secretaris voorzitter

Naar boven