Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/1745/GB, 19 december 2012, beroep
Uitspraakdatum:19-12-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/1745/GB

Betreft: [klager] datum: 19 december 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. E.A. Blok, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 22 mei 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar unit 1 van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught ongegrond verklaard.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 2 november 2007 gedetineerd. Hij verbleef op de afdeling voor beheersproblematische gedetineerden van de locatie De Schie te Rotterdam. Op 13 april 2012 is hij overgeplaatst naar unit 1 van p.i. Vught, waar een regime van
beperkte gemeenschap geldt.

2.2. Klagers overplaatsingsverzoek naar een inrichting met een regime van algehele gemeenschap is afgewezen. Het beroep tegen deze afwijzing is op 20 juni 2012 ongegrond verklaard (kenmerk 12/1001/GB).

2.3. Sinds 22 juni 2012 verblijft klager in FPC de Oostvaarderskliniek.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager heeft in de periode vanaf september 2011 geen rapporten meer ontvangen. Hij is reiniger geworden en gedroeg zich naar het oordeel van het personeel naar behoren. De meest recente adviezen zijn positief. Ten aanzien van klager is het volgende
gesteld; ‘gelet op de, bij herhaling, ernstige incidenten wordt klager geschikt geacht voor een afdeling voor beheerproblematische gedetineerden’. Nu er zich de afgelopen periode geen incidenten hebben voorgedaan, wordt afgevraagd welke incidenten
worden bedoeld. De gronden waarop en waarom plaatsing op een beheersproblematische afdeling noodzakelijk is, worden niet genoemd. Tot 21 juni 2012 verbleef klager in de p.i. Vught op een afdeling met zes personen. In de locatie De Schie verbleef klager
met twee personen, echter feitelijk bestond de afdeling uit zeven personen vanwege het dagelijks contact. Ook was klager daar afdelingsreiniger, zodat hij vrij over de afdeling kon bewegen. Overplaatsing naar de p.i. Vught is daarom – wellicht anders
bedoeld – geen vooruitgang. Ook had klager in de locatie De Schie 22 uur recreatie per week en tweemaal bezoek. In de p.i. Vught slechts 10,75 uur recreatie per week en eenmaal bezoek. Voorts is klager in de p.i. Vught geplaatst. In de p.i. Vught kwam
klager in contact met twee gedetineerden, met wie klager eerder problemen heeft gehad. Klager vreesde daarom voor zijn veiligheid. Verzocht wordt om financiële tegemoetkoming.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Vanuit de afdeling voor beheersproblematische gedetineerden van de locatie De Schie is klager voorgesteld voor herselectie naar unit 1 van de p.i. Vught. De reden hiervoor was dat in de p.i. Vught de mogelijkheid bestaat om gedetineerden in een grotere
gemeenschap te plaatsen. Ten aanzien van deze overplaatsing heeft de beroepscommissie uitspraak gedaan (kenmerknummer 12/1001/GB). Inhoudelijk wordt verwezen naar de correspondentie van deze zaak. In die zaak heeft klager zich tegen de overplaatsing
verzet, omdat hij naar een regime van algemene gemeenschap overgeplaatst wil worden. Ook eerder tijdens de detentie verbleef klager in beheersregimes, omdat diverse malen sprake was van problemen met medegedetineerden. Klager heeft kennelijk
onvoldoende
zicht op zijn eigen gedrag, daar hij ook niet wil meewerken aan de overplaatsing naar de afdeling voor beheersproblematische gedetineerden van de p.i. Vught. In de p.i. Vught kan klager aantonen dat hij ook in grotere groepen kan functioneren.

4. De beoordeling
4.1. Unit 1 van de p.i. Vught is een inrichting met een beperkte gemeenschap en een uitgebreid beveiligingsniveau.

4.2. Een (al dan niet onherroepelijk) tot gevangenisstraf veroordeelde gedetineerde dient te worden geplaatst in een inrichting met een regime van algehele dan wel beperkte gemeenschap, tenzij plaatsing in een individueel regime noodzakelijk is. In
het individueel regime kunnen gedetineerden worden geplaatst die op grond van hun persoonlijkheid, gedrag of andere persoonlijke omstandigheden, een ernstig beheersrisico vormen voor zichzelf of anderen en ten gevolge daarvan niet in staat zijn in een
regime van algehele of beperkte gemeenschap te functioneren of te verblijven.

4.3. Uit het advies van de locatie De Schie van 16 maart 2012 volgt dat aan klager een reeks disciplinaire straffen en maatregelen is opgelegd. Sinds augustus 2011 heeft er een positieve gedragsverandering plaatsgevonden. De locatie De Schie heeft
geadviseerd om klager over te plaatsen naar unit 1 van de p.i. Vught, omdat klager daar kan aantonen dat hij in staat is in grotere groepen te functioneren. De selectiefunctionaris heeft de omtrent klagers gedrag verstrekte gegevens in redelijkheid
kunnen aanmerken als een contra-indicatie in bovenbedoelde zin. Derhalve kan de afwijzende beslissing, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal daarom ongegrond worden
verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. L.M. Moerings en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 19 december 2012

secretaris voorzitter

Naar boven