Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/0723/GA, 20 juni 2002, beroep
Uitspraakdatum:20-06-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 02/723/GA

betreft: [klager] datum: 20 juni 2002

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 3 april 2002 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J.Serrarens, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 25 maart 2002 van de alleensprekende beklagrechter bij de Extra Beveiligde Inrichtingen (EBI) Nieuw Vosseveld te Vught,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 17 mei 2002, gehouden in de penitentiaire inrichting Vught te Vught, zijn gehoord klager en de heer [...], waarnemend directeur van de EBI, bijgestaan door mevrouw Timmers, juridischmedewerkster.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het onderbreken van een telefoongesprek tussen klager en zijn familie door een personeelslid op 28 januari 2002.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Het telefoongesprek werd in het Engels gevoerd. De onderbreking van het gesprek was niet nodig. Iedereen is gescreend en ze weten van te voren met wie ik bel. Mijn telefoongesprekken waren daarvoor nog nooit eerder onderbroken. Hetis na die keer in januari wel nog een keer voorgekomen tijdens een telefoongesprek met mijn vrouw. Daarvoor zijn mij excuses aangeboden en heb ik een compensatie van 10 minuten bellen gekregen.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
De controle houdt niet op bij het telefoongesprek. Er bestond op dat moment voor het personeelslid onzekerheid of de persoon aan de telefoon dezelfde was als degene die op papier stond aangegeven. Bij twijfel geldt in de EBI voorhet personeel de plicht om dit te controleren. De onderbreking heeft een aantal seconden geduurd en geen minuten zoals klager beweert. Een telefoongesprek heeft een vastgestelde duur en wordt automatisch afgebroken. Het is daaromniet mogelijk om het gesprek te verlengen. Als blijkt dat iemand voor een onderbreking van het gesprek geen verwijt valt te maken, dan wordt een telefoongesprek geheel of gedeeltelijk gecompenseerd. Daarvan was in dit geval geensprake.

3. De beoordeling
Met betrekking tot de ontvankelijkheid overweegt de beroepscommissie het volgende.
Klager beklaagt zich over de wijze waarop een algemene inrichtingsregel op hem is toegepast. De beslissing tot het onderbreken van een telefoongesprek van klager, die voortvloeit uit een algemene inrichtingsregel, betreft een hemindividueel rakende beslissing waartegen op grond van artikel 60 Pbw beklag openstaat.

De beroepscommissie is van oordeel dat, gelet op hetgeen uit de stukken en ter zitting naar voren is gekomen, voldoende aannemelijk is geworden dat er redenen waren voor het uitoefenen van toezicht op het telefoongesprek van klager,waartoe dit gesprek tijdelijk werd onderbroken. Dat die onderbreking langer heeft geduurd dan voor de controle noodzakelijk was, is door klager wel gesteld, maar niet gebleken. Gelet op het vorenstaande zal de uitspraak van debeklagrechter worden vernietigd, klager zal alsnog ontvankelijk in zijn beklag worden verklaard, maar dit beklag zal ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag, maar verklaart dit beklag ongegrond.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en drs. M.S.H. Ridder-Padt, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 20 juni 2002.

secretaris voorzitter

Naar boven