Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/2781/GB, 11 december 2012, beroep
Uitspraakdatum:11-12-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/2781/GB

Betreft: [klager] datum: 11 december 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van ingediend door mr. A.A. Nunnikhoven, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 23 augustus 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing in de regio Tilburg afgewezen.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 9 maart 2012 gedetineerd. Hij verblijft in de locatie Norgerhaven.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Het is voor klager onmogelijk om bezoek te ontvangen van zijn vrouw vanwege haar financiële situatie en het feit dat zij hiervoor afhankelijk van anderen is.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht. Klager ontvangt regelmatig bezoek van onder andere zijn vrouw. Zij kan een beroep doen op de gemeentelijke sociale dienst voor een tegemoetkoming in haar
reiskosten. Voorts is klager op zijn verzoek, in verband met het ontvangen van bezoek, in de locatie Norgerhaven geplaatst waardoor er nu geen aanleiding bestaat om een tweede verzoek binnen zes maanden te honoreren.

4. De beoordeling
Bezoekproblemen zijn inherent aan het ondergaan van detentie en vormen, behoudens bijzondere omstandigheden, geen selectiecriterium. Het aangevoerde door en namens klager kan niet als een bijzondere omstandigheid worden aangemerkt. Bovendien is klager
niet geheel verstoken van bezoek. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal
derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit
mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. L.M. Moerings en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van A. Sinan, secretaris, op 11 december 2012

secretaris voorzitter

Naar boven