Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/2795/GA, 10 december 2012, beroep
Uitspraakdatum:10-12-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/2795/GA

betreft: [klager] datum: 10 december 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de locatie Ter Peel te Sevenum,

gericht tegen een uitspraak van 29 augustus 2012 van de beklagcommissie bij voormelde locatie, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klaagster,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 23 november 2012, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Vught, is [...], plaatsvervangend vestigingdirecteur van de locatie Ter Peel gehoord.
Klaagster heeft schriftelijk aangegeven niet ter zitting te zullen verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag, voor zover in beroep aan de orde, betreft een disciplinaire straf van vijf dagen opsluiting in een strafcel, wegens fraude bij een urinecontrole.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klaagster
De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
De urinecontrole is een avond van te voren aangezegd. Het klopt dat het eerste urinemonster is weggegooid, omdat dit monster te weinig urine bevatte om een controle mee uit te voeren. Klaagster is toen vier uur in de gelegenheid gesteld om alsnog urine
te produceren. Zij heeft verklaard dat zij drie slokjes water heeft genomen, maar dat kan geen verdunde urine opleveren. De medische dienst heeft aangegeven dat klaagster geen beperkingen heeft om niet aan een urinecontrole te kunnen meewerken. Ook is
de beklagcommissie er ten onrechte van uitgegaan dat klaagster nooit eerder positief heeft gescoord op drugsgebruik. Bij binnenkomst heeft klaagster positief gescoord op cannabinoiden en cocaïne.

Klaagster heeft haar standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Op grond van artikel 8, eerste lid, van de Regeling urinecontrole penitentiaire inrichtingen kan de gedetineerde een disciplinaire straf worden opgelegd indien gebruik van gedragsbeïnvloedende middelen is vastgesteld, de gedetineerde weigert aan de
urinecontrole mee te werken dan wel is gebleken dat de gedetineerde met het urinemonster heeft gefraudeerd.
De urinecontrole is een avond van te voren aangekondigd. Klaagster heeft bij de urinecontrole op de volgende ochtend urine geproduceerd met een kreatininegehalte van 1,52 mmol/l. De uitslagen van het herhalings- en bevestigingsonderzoek leveren
eveneens een kreatininegehalte van 1,52 mmol/l en dus lager dan 2,0 mmol/l op. Volgens vaste jurisprudentie van de beroepscommissie mag bij een kreatininegehalte van minder dan 2,0 mmol/l worden uitgegaan van fraude. Alleen bijzondere omstandigheden
kunnen een uitzondering op deze regel rechtvaardigen. Van bijzondere omstandigheden is in casu niet gebleken. Klaagster heeft in haar klaagschrift van 29 maart 2012 aangegeven dat zij “drie kleine slokjes water” heeft genomen. De beroepscommissie acht
het niet aannemelijk dat dit urine met een kreatininegehalte van lager dan 2,0 mmol/l oplevert. Gezien het vooroverwogene zal de beroepscommissie het beroep gegrond verklaren.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. C.J.G. Bleichrodt, voorzitter, J.M.L. Pattijn MSM en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 10 december 2012

secretaris voorzitter

Naar boven