Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/3381/GV, 6 december 2012, beroep
Uitspraakdatum:06-12-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/3381/GV

betreft: [klager] datum: 6 december 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 25 oktober 2012 genomen beslissing van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (de Staatssecretaris),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman mr. M.F.E. Sprenkels om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van incidenteel verlof afgewezen.

2. De standpunten
Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager is niet ontsnapt uit de FPK De Kijvelanden, maar hij is op 31 december 2011 niet teruggekeerd van verlof. Klager is op 10 mei 2012 door de rechtbank te Utrecht veroordeeld tot tien maanden gevangenisstraf wegens strafbare feiten die hij
gedurende
zijn onttrekking heeft gepleegd.
Op 5 oktober 2012 heeft de rechtbank te Almelo de datum van v.i. uitgesteld tot 28 november 2013 met onder meer als bijzondere voorwaarde dat klager zich zal laten opnemen in de FPK De Kijvelanden. Klager heeft derhalve anticiperend op zijn v.i. datum
een intakegesprek op 2 november 2012 geregeld bij deze kliniek, omdat hij zo snel mogelijk wenst te worden opgenomen teneinde zich aan de bijzondere voorwaarde te houden. Klager wil incidenteel verlof om zo spoedig mogelijk een nieuwe afspraak te maken
voor een intakegesprek.

Namens de Staatssecretaris is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
De aanvraag voor incidenteel verlof voor een intake in de FPK De Kijvelanden is afgewezen vanwege een eerdere onttrekking uit deze kliniek, waarna klager terugviel in middelengebruik en opnieuw strafbare feiten heeft gepleegd. In het vonnis van de
rechtbank waarin klagers v.i.-datum is uitgesteld tot 28 november 2013 is opgenomen dat klager zich tijdens zijn v.i. moet laten behandelen in de FPK De Kijvelanden. Gelet op deze uitspraak en het feit dat klager zich eerder heeft onttrokken aan
detentie en strafbare feiten heeft gepleegd bestaat er onvoldoende vertrouwen om klager in deze fase van zijn detentie te plaatsen in een kliniek.

Op klagers verlofaanvraag zijn de volgende adviezen uitgebracht.
De directeur van de locatie Norgerhaven te Veenhuizen heeft positief geadviseerd ten aanzien van het verlenen van incidenteel verlof ten behoeve van een intakegesprek in de FPK De Kijvelanden op 2 november 2012. Het was de bedoeling dat het incidenteel
verlof onder begeleiding van DV&O zou plaatsvinden. Het Openbaar Ministerie en de politie hebben zich onthouden van advies.

3. De beoordeling
Klager ondergaat een gevangenisstraf van 1460 dagen met aftrek, wegens diefstal met geweldpleging en afpersing. Tevens is aan klager op grond van de wet Terwee een schadevergoedingsmaatregel opgelegd van € 350,16 subsidiair vier dagen hechtenis.
Tijdens
een onttrekking vanuit de FPK De Kijvelanden gedurende de periode van 31 december 2011 tot 13 januari 2012 heeft klager zich wederom schuldig gemaakt aan het plegen van strafbare feiten. Op 10 mei 2012 is hem een gevangenisstraf opgelegd van 300 dagen
wegens verduistering en heling. Op 5 oktober 2012 heeft de rechtbank te Almelo de datum van v.i. uitgesteld tot 28 november 2013 met onder meer als bijzondere voorwaarde dat klager zich zal laten opnemen in de FPK De Kijvelanden te Poortugaal, althans
een soortgelijke zorginstelling, waarbij klager zich zal houden aan de aanwijzingen die hem in het kader van die behandeling door of namens de directeur van die instelling worden gegeven.

Het beroep richt zich tegen de afwijzing van klagers verzoek om incidenteel verlof. Klager heeft het verlof aangevraagd voor een intake in de FPK De Kijvelanden op 2 november 2012.

Op grond van artikel 29, tweede lid, van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting (hierna: de Regeling) kan aan een onherroepelijk veroordeelde gedetineerde incidenteel verlof worden verleend voor een intakegesprek na verwijzing door de
districtspsychiater, de inrichtingsarts of een andere aan de inrichting verbonden hulpverlener.
Uit de stukken blijkt dat klager zich tijdens de huidige detentie tijdens een eerder verblijf in de FPK De Kijvelanden aan de detentie heeft onttrokken en dat hij tijdens deze onttrekking strafbare feiten heeft gepleegd. De selectiefunctionaris heeft
in
zijn beslissing overwogen dat het maatschappelijk niet uit te leggen is dat klager wederom in de kliniek wordt geplaatst van waaruit hij ontvlucht is geweest en (vervolgens) een strafbaar feit heeft gepleegd.
De selectiefunctionaris heeft daaraan toegevoegd dat wanneer blijkt dat klager meer zorg nodig heeft dan hij nu kan krijgen, hij in een PPC kan worden geplaatst.
In de beslissing van 5 oktober 2012 heeft de rechtbank Almelo de datum van klagers v.i. uitgesteld. Daarnaast heeft de rechtbank bepaald dat klager zich, gedurende de op de feitelijke invrijheidsstelling volgende proeftijd, dient te laten opnemen in De
Kijvelanden of een soortgelijke kliniek. Dit betekent dat klager op grond van die uitspraak geen aanspraak kan maken op een eerdere plaatsing in De Kijvelanden of een soortgelijke kliniek dan op 28 mei 2013. Gelet op die datum is een intakegesprek op
dit moment niet zinnig.
Gelet op het bovenstaande is de beroepscommissie van oordeel dat de beslissing van de Staatssecretaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. G.L.M. Urbanus, voorzitter, mr. M. Boone en mr. R.S.T. van Rossem-Broos, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 6 december 2012

secretaris voorzitter

Naar boven