Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/2702/JB, 5 december 2012, beroep
Uitspraakdatum:05-12-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/2702/JB

Betreft: [klager] datum: 5 december 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 78, eerste lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1994], verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van 16 augustus 2012 van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Ter zitting van de beroepscommissie van 22 november 2012, gehouden in de justitiële jeugdinrichting (j.j.i.) De Heuvelrug, locatie Eikenstein te Zeist zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. H. Weisfelt, en de selectiefunctionaris [...]
en [...], medewerker juridische zaken.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de j.j.i. Teylingereind te Sassenheim afgewezen.

2. De feiten
Klager is bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak van 4 oktober 2011 de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (p.i.j.-maatregel) opgelegd. Bij beslissing van 6 december 2011 is beslist om hem te plaatsen in j.j.i. Rentray
Lelystad. Op 29 december 2011 heeft de selectiefunctionaris beslist om klager te plaatsen in j.j.i. Teylingereind. Klagers bezwaar, gericht tegen deze laatste beslissing, is door de selectiefunctionaris op 14 februari 2012 gegrond verklaard en de
selectiefunctionaris heeft beslist dat klager in j.j.i. Rentray blijft. In juli 2012 heeft klager verzocht om hem over te plaatsen naar j.j.i. Teylingereind. Op 16 augustus 2012 heeft de selectiefunctionaris dit verzoek afgewezen.

3. De standpunten
Door en namens klager is het beroep tegen de afwijzing van zijn verzoek door de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klager wil graag om contact te hebben met zijn moeder worden overgeplaatst naar j.j.i. Teylingereind. Dit contact is belangrijk voor hem.
Het is juist dat hij op 26 juni 2012, terwijl hij met begeleid verlof was bij zijn ouders, zich aan zijn begeleider heeft onttrokken. Klager kreeg slecht nieuws en het werd hem allemaal even te veel. Hij heeft zich binnen het uur weer gemeld. Dat wil
zeggen: hij heeft een vriend laten bellen. De begeleider zat nog bij klager thuis.
Als klager weer begeleid verlof wordt verleend, gaat dat volgens een verlofschema. Het begint met twee uur. Vervolgens wordt hem tweemaal vier uur en zes uur verleend. In het begin is dit te kort om vanuit Lelystad zijn moeder in Den Haag te bezoeken.
Hij zal dan heel lang zijn moeder niet kunnen zien. Resocialisatie zal nu vanuit Lelystad plaatsvinden, terwijl klager weer in Den Haag gaat wonen. Dit is niet wenselijk. Niet in te zien valt waarom klagers behandeling niet zou kunnen worden voortgezet
in Sassenheim. Het argument dat klager eerst niet wilde worden overgeplaatst naar Sassenheim kan hem thans niet worden nagedragen.
Het gaat goed met klager in j.j.i. Rentray Lelystad. In j.j.i. Teylingereind zal dat niet anders zijn.
Klagers moeder heeft paniekaanvallen. Zij kan niet lang reizen. Als klager in j.j.i. Teylingereind wordt geplaatst, kan zijn moeder hem wel bezoeken. Klagers stiefvader kan haar met de auto naar Sassenheim brengen.
Klager heeft zijn moeder nu twee maanden niet gezien. Hij heeft last van depressies en slikt sinds twee weken antidepressiva.

De medewerker juridische zaken heeft namens de selectiefunctionaris inzake het beroep het volgende standpunt naar voren gebracht.
Bij de beslissing is goed gekeken naar de persoon en de behandeling. In j.j.i. Rentray is vertrouwen opgebouwd. Dit weegt, gelet op klagers problematiek, zwaar. Er is inmiddels een afspraak gemaakt dat klager extra met zijn moeder kan bellen. Voorts
wordt het begeleid verlof weer opgestart.
Niet bekend is hoe snel klager zich na zijn onttrekking weer heeft gemeld en of dit zijn initiatief was of van een vriend. Als het goed gaat kan klager weer met begeleid verlof naar zijn moeder toe. Klager zou vanuit j.j.i. Rentray meer reistijd hebben
maar hiermee zou rekening kunnen worden gehouden. Als klager verder is in zijn behandeling zou opnieuw bezien kunnen worden of hij in de regio zou kunnen worden geplaatst. In j.j.i. Teylingereind zou het personeel klager eerst moeten leren kennen en
dat
kost tijd. Het gaat heel goed met klager in j.j.i. Rentray Lelystad. Overplaatsing levert vertraging in de behandeling op.

4. De beoordeling
Klager heeft, omdat is gebleken dat zijn moeder hem niet in j.j.i. Rentray kan bezoeken, alsnog om overplaatsing naar j.j.i. Teylingereind gevraagd. Hij heeft zijn moeder inmiddels twee maanden niet gezien. Uit het meest recente advies van 21 september
2012 van de behandelcoördinator van de j.j.i. Rentray volgt dat na intern overleg het standpunt wordt ingenomen dat wanneer klager inderdaad in j.j.i. Teylingereind wil worden geplaatst de inrichting daartegen geen bezwaar zal maken. Door de
selectiefunctionaris is aangegeven dat een overplaatsing naar j.j.i. Teylingereind vertraging zal opleveren voor wat betreft het ingezette behandeltraject, maar deze stelling is niet onderbouwd en lijkt in strijd met de stellingname van j.j.i. Rentray
om geen bezwaar te maken tegen overplaatsing naar Sassenheim.
Aan klager is tegengeworpen dat hij zich aan zijn behandeling heeft onttrokken. De beroepscommissie is gelet op de aard, de duur van en de omstandigheden waaronder de onttrekking heeft plaatsgevonden van oordeel dat dit geen factor is die tot afwijzing
van klagers verzoek zou kunnen leiden. In aanmerking genomen het belang van klager bij contact met zijn moeder en familie en bij resocialisatie nabij zijn woonplaats enerzijds en anderzijds dat Rentray kennelijk geen doorslaggevende bezwaren ziet in
een
mogelijke vertraging in de behandeling van klager bij overplaatsing, is de beroepscommissie van oordeel dat de beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, als onredelijk en onbillijk kan worden
aangemerkt. Zij zal derhalve klagers beroep gegrond verklaren en de beslissing vernietigen. De beroepscommissie zal de selectiefunctionaris opdragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen twee weken na ontvangst
daarvan. Nu de rechtsgevolgen van de beslissing ongedaan zijn te maken, zal de beroepscommissie geen tegemoetkoming vaststellen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de beslissing van de selectiefunctionaris.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen twee weken na ontvangst daarvan.
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Deze uitspraak is gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. M.J.C. Koens, voorzitter, R. van Benthem RA en prof. dr. Th.A.H. Doreleijers, leden, bijgestaan door mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 5 december 2012

secretaris voorzitter

Naar boven