Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/2248/JB, 26 november 2012, beroep
Uitspraakdatum:26-11-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/2248/JB

Betreft: [klager] datum: 26 november 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 78, eerste lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. A.B. Baumgarten, namens

[...], geboren op [1995], verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van 9 juli 2012 van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Ter zitting van de beroepscommissie van 20 september 2012, gehouden in de j.j.i. Eikenstein zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsman, mr. H.P.J. van Eerden, en de selectiefunctionarissen [...] en [...].

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de j.j.i. Teylingereind te Sassenheim afgewezen.

2. De feiten
Bij beschikking van 25 april 2012 is klager geplaatst op de normaal beveiligde afdeling van de r.j.i. De Hartelborgt te Spijkenisse naar aanleiding van het besluit van 24 april 2012 van de rechter-commissaris tot inbewaringstelling.
Op of omstreeks 7 juni 2012 heeft klager verzocht te worden overgeplaatst naar de j.j.i. Teylingereind.

3. De standpunten
Door en namens klager is het beroep tegen de afwijzing van zijn verzoek door de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klager wil graag worden overgeplaatst omdat het voor zijn familie makkelijker is hem in de j.j.i. Teylingereind te bezoeken. De reisafstand tot de r.i.j De Hartelborgt is te groot, waardoor zijn familie hem niet zo vaak kan komen bezoeken. Zijn moeder
heeft reuma, haar lukt het niet altijd om van alle bezoekmogelijkheden gebruik te maken.
Dat door overplaatsing problemen zouden kunnen ontstaan met een personeelslid in Teylingereind is onvoldoende onderbouwd.
Klager heeft wel eens een meningsverschil met het betreffende personeelslid gehad, maar dat is goed gemaakt.
Overigens kan contact voorkomen worden door klager en het betreffende personeelslid niet op dezelfde afdeling te laten verblijven.

De selectiefunctionaris heeft inzake het beroep het volgende standpunt naar voren gebracht.
Naar aanleiding van klagers verzoek om overplaatsing is contact opgenomen met de j.j.i. Teylingereind. De directeur aldaar heeft bezwaar tegen overplaatsing van klager omdat er mogelijk ongewenste en onveilige situaties zouden kunnen ontstaan binnen
Teylingereind. De directeur wijst er op dat klager in de buurt woont van het woonhuis van een medewerkster van Teylingereind. Klager heeft deze medewerkster op enig moment en niet lang geleden thuis opgezocht en zich daarbij bedreigend jegens haar
gedragen. Mogelijk zal klager ter zake deze bedreiging vervolgd worden. Er kan, om redenen van organisatorische en logistieke aard, niet voor worden gezorgd dat de medewerkster en klager elkaar binnen Teylingereind niet zullen kunnen treffen. Een
extra complicatie is, volgens de directeur van de j.j.i. Teylingereind nog dat klager vanwege de zorg die hij nodig heeft geplaatst zou moeten worden op de groep waar die medewerkster werkzaam is. Bovendien kan niet worden uitgesloten dat klager de
medewerkster tegenkomt indien deze bij een calamiteit collega’s moet bijstaan om de orde en veiligheid te handhaven.

4. De beoordeling
Uit de stukken en het verhandelde ter zitting is naar voren gekomen dat klager bekend is met een medewerkster bij de j.j.i. Teylingereind, waarbij sprake is geweest van het thuis opzoeken van deze medewerkster waarbij zij kennelijk is bedreigd door
klager. Klager heeft ter zitting niet weersproken dat hij de medewerkster van j.j.i. Teylingereind thuis heeft opgezocht en daarbij bedreigend tegen haar is geweest.
In dit licht is het bezwaar van de directeur van de j.j.i. Teylingereind tegen plaatsing van klager in die inrichting begrijpelijk. De onveilige relatie tussen klager en de medewerker levert naar het oordeel van de beroepscommissie voldoende grond op
om
klagers overplaatsingsverzoek af te wijzen, gelet op mogelijke problemen die binnen de j.j.i. Teylingereind kunnen ontstaan. Niet kan worden verlangd het werkrooster en de indeling van de jongeren zo te regelen dat contact tussen klager en de
betreffende medewerkster, zo dit al realiseerbaar zou zijn, uitgesloten wordt. Het belang van klager zijn familie vaker op bezoek te krijgen, weegt niet op tegen de mogelijke spanningen en confrontaties die een veilig behandel- en leefklimaat en een
veilige werkomgeving binnen de inrichting kunnen belemmeren. Daarbij komt dat klager bij zijn mondelinge toelichting van het beroepschrift heeft aangegeven dat hij in de r.i.j. De Hartelborgt niet van bezoek verstoken is, dat er wekelijks iemand bij
hem
komt en ook zijn moeder hem met enige regelmaat bezoekt.
Overigens is ter zitting gebleken dat klager noch zijn raadsman enige actie heeft ondernomen om het (vermeende) conflict met de medewerkster van j.j.i. Teylingereind op te lossen.

Gelet op het voorgaande kan de beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet onredelijk of onbillijk worden genoemd.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. B.J. de Jong, voorzitter, mr. drs. T.A.M. Louwe en mr. E. Lucas, leden, bijgestaan door mr. I. Lispet, secretaris,
op 26 november 2012.
De voorzitter is buiten staat deze uitspraak te ondertekenen.

secretaris

Naar boven