Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/1779/GA, 19 november 2012, beroep
Uitspraakdatum:19-11-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/1779/GA

betreft: [klager] datum: 19 november 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 21 mei 2012 van de beklagcommissie bij de zeer beperkt beveiligde inrichting (z.b.b.i.) De Nederhof te Middelburg,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 26 oktober 2012, gehouden in de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught, is klager gehoord.
De directeur van de z.b.b.i. De Nederhof heeft schriftelijk laten weten verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen.
Klagers raadsman mr. B.H.M. Nijsten heeft gemeld verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen en verzocht het beroep schriftelijk nader te mogen toelichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het niet overeenkomstig het bepaalde in de Regeling urinecontrole penitentiaire inrichtingen uitvoeren van een urinecontrole.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
De voor de urinecontrole geldende procedure is niet nageleefd. Nadat klager de urine in de buisjes had gedaan, is de penitentiair inrichtingsmedewerker (p.i.w.-er) met die onafgesloten buisjes weggelopen. De p.i.w.-er heeft vervolgens de stickers op de
buisjes geplakt. Daarbij zijn die stickers niet over de dopjes van de buisjes geplakt. Klager heeft getekend voor de urinecontrole omdat hij, als hij niet zou tekenen, overgebracht zou worden naar een afzonderingscel. Ook tekende hij omdat hij het
personeel vertrouwde. De betreffende p.i.w.-er tekende immers ook voor het correct naleven van de procedure terwijl dat niet was gebeurd. Klager heeft geen bezwaarschrift ingediend tegen de beslissing van de selectiefunctionaris om hem over te
plaatsen.
Hij is wel in beklag gegaan maar vervolgens was de termijn voor bezwaar overschreden.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep gehandhaafd.

3. De beoordeling
Klagers raadsman heeft het beroep niet nader toegelicht..

De Regeling urinecontrole penitentiaire inrichtingen (van 2 juni 1999, nr. 726428/98/DJI, Stcrt. 128) (hierna; de Regeling) omvat strikte procedureregels, die bedoeld zijn ter waarborging van de te volgen procedure. Klager heeft getekend voor de
correcte uitvoering van een beperkt aantal van die procedureregels maar niet voor de volle procedure.
Uit de inlichtingen van de directeur staat vast dat in de z.b.b.i. niet de in de Regeling voorgeschreven procedure is gevolgd, maar dat gebruik is gemaakt van een ‘nieuwe’ procedure met zogenaamde vacuümbuisjes. Wat er zij van de betrouwbaarheid van
uitslagen van onderzoek van langs een dergelijke procedure verkregen urine, vast staat dat niet is voldaan aan de vereisten van de Regeling. De uitspraak van de beklagcommissie kan daarom niet in stand blijven en het beklag dient alsnog gegrond te
worden verklaard.

De beroepscommissie acht termen aanwezig voor het vaststellen van een financiële tegemoetkoming en zal de hoogte daarvan vaststellen op € 25,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond.
Zij bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 25,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. M.M. Boone en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 19 november 2012

secretaris voorzitter

Naar boven