Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/3006/TB-eindbeslissing, 26 september 2012, beroep
Uitspraakdatum:26-09-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/3006/TB-eindbeslissing

betreft: [klager] datum: 26 september 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J.A.M. Kwakman, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van 14 september 2011 van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, verder te noemen de Staatssecretaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Ter zitting van de beroepscommissie van 26 januari 2012, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Vught, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsvrouw mr. J.A.M. Kwakman, en namens de Staatssecretaris, [...], werkzaam bij de Dienst Justitiële
Inrichtingen van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Bij tussenbeslissing van de beroepscommissie van 20 februari 2012, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht, is de behandeling van het beroep aangehouden in afwachting van het advies van de Landelijke Adviescommissie Plaatsing (LAP) en de
daarop
volgende beslissing van de Staatssecretaris.

De LAP heeft op 25 april 2012 de Staatssecretaris geadviseerd om de plaatsing in een longstayvoorziening voort te zetten, maar klager over te plaatsen naar een longstayafdeling van een andere inrichting, met als voorwaarde dat er een jaar na
overplaatsing een nieuwe herbeoordeling van de longstaystatus zal plaatsvinden.

Bij beslissing van 28 juni 2012 heeft de Staatssecretaris beslist om klager over te plaatsen naar een longstayvoorziening van de Pompestichting. Klager is op 3 juli 2012 overgeplaatst naar de longstayvoorziening van de Pompestichting, locatie Vught.

Op 12 juli 2012 heeft klagers raadsvrouw mr. J.A.M. Kwakman aan de secretaris telefonisch meegedeeld dat klager akkoord gaat met zijn overplaatsing naar de longstayvoorziening van de Pompestichting, locatie Vught, en geen beroep zal aantekenen tegen
die
beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De ontvankelijkheid
Klagers beroep is gericht tegen de afwijzing van klagers verzoek om overplaatsing naar een andere longstayvoorziening. Na het uitbrengen van het LAP-advies is klager alsnog overgeplaatst naar een andere longstayvoorziening. Klagers raadsvrouw heeft
aangegeven dat klager geen beroep tegen de beslissing van 28 juni 2012 tot overplaatsing van klager naar de longstayvoorziening van de Pompestichting te Vught zal instellen. Gelet op het bovenstaande is de beroepscommissie van oordeel dat het belang
aan
het onderhavige beroep is komen te ontvallen en zal zij klager niet-ontvankelijk verklaren in het beroep.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in het beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. C.A.M. Schaap-Meulemeester, voorzitter, mr. N. Jörg en drs. W.A.Th. Bos, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 26 september 2012

secretaris voorzitter

Naar boven