Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/2719/GB, 30 november 2012, beroep
Uitspraakdatum:30-11-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/2719/GB

Betreft: [klager] datum: 30 november 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. S.R. van Laar, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 28 augustus 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar het huis van bewaring (h.v.b.) van de locatie De Berg ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 8 januari 2012 gedetineerd. Hij verbleef in het h.v.b. van de locatie Zuid te Arnhem. Op 31 juli 2012 is hij overgeplaatst naar het h.v.b. van de locatie De Berg te Arnhem. Op 27 september 2012 is hij overgeplaatst naar het h.v.b. van
de penitentiaire inrichting (p.i.) Grave.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
De situatie in de locatie Zuid was niet langer houdbaar en derhalve is klager terecht overgeplaatst. Klager meent echter dat er geen contra-indicaties zijn voor een overplaatsing naar de locatie Zwolle Zuid 1. Het feit dat klager is ingesloten voor het
arrondissementsparket Arnhem vormt geen gegronde reden voor plaatsing van klager in Arnhem. De selectiefunctionaris stelt dat een gedetineerde in beginsel in een inrichting wordt geplaatst nabij de plaats waar de gedetineerde zich na detentie zal gaan
vestigen. De selectiefunctionaris heeft klager derhalve kennelijk op grond van artikel 25 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing (de Regeling) geselecteerd voor de locatie Zuid. De selectiefunctionaris heeft echter een onjuist criterium
gebruikt. Klager verblijft in voorlopige hechtenis en op grond van artikel 24, eerste lid, van de Regeling geschiedt de eerste plaatsing van een voorlopig gehechte gedetineerde die in afwachting is van berechting in eerste aanleg in een h.v.b., bij
voorkeur gelegen in of toegewezen aan het arrondissement van vervolging. Op grond van artikel 24, tweede lid, van de Regeling kan een gedetineerde een verzoek tot overplaatsing naar een ander h.v.b. doen. Klager heeft een verzoek tot overplaatsing naar
de locatie Zwolle Zuid 1 gedaan. Het is niet duidelijk geworden of, respectievelijk waarom, bij de overplaatsing geen rekening is gehouden met klagers voorkeur voor overplaatsing naar de locatie Zwolle Zuid 1. De selectiefunctionaris gaat niet in op de
beschikbare capaciteit in de locatie Zwolle Zuid 1 en de door klager aangevoerde argumenten en hij geeft niet aan of er andere geschikte inrichtingen dichter bij de woonplaats van klagers vader zijn. Klagers vader woont in Drachten en het is lastig
voor
hem om klager te bezoeken in Arnhem vanwege de reiskosten en de reistijd. Klagers moeder is bereid om klager in de locatie Zwolle Zuid 1 te bezoeken. Klager verzoekt het beroep gegrond te verklaren en de bestreden beslissing te vernietigen onder
toekenning van een schadevergoeding.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager heeft in de locatie Zuid meerdere disciplinaire straffen opgelegd gekregen. De directeur van de locatie Zuid heeft derhalve verzocht klager over te plaatsen naar een andere inrichting. Klager heeft, voordat de selectiefunctionaris een beslissing
had genomen, een verzoek tot overplaatsing naar de locatie Zwolle Zuid 1 ingediend vanwege bezoektechnische redenen. Klagers vader woont in Drachten en het is lastig voor hem om klager in Arnhem te bezoeken. De selectiefunctionaris heeft klager
geselecteerd voor overplaatsing naar de locatie De Berg, omdat klager zich na zijn detentie gaat vestigen in Arnhem. Het is voor klagers vader niet onmogelijk om klager te bezoeken in Arnhem en klager ontvangt bezoek in Arnhem. Het negatieve gedrag van
klager geeft geen aanleiding om af te wijken van een regionale plaatsing.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Klagers detentie wordt blijkens het selectieadvies van 24 juli 2012 gekenmerkt door ontoelaatbaar gedrag en het overtreden van de regels. Het problematische gedrag van klager heeft geleid tot de oplegging van meerdere disciplinaire straffen in
een zeer korte periode. De directeur van de locatie Zuid heeft derhalve verzocht om overplaatsing van klager naar een h.v.b. elders in het land. De beroepscommissie is van oordeel dat de beslissing van de selectiefunctionaris om klager over te
plaatsen,
bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt. Nu klager als preventief gehechte is ingesloten voor het arrondissementsparket Arnhem, kan de beslissing van de selectiefunctionaris om klager
over te plaatsen naar de locatie De Berg evenmin als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Voor de selectie van gedetineerden geldt immers het uitgangspunt dat voorlopig gehechten, gelet op het belang van een goede rechtsgang, in een h.v.b. worden
geplaatst in dan wel nabij het arrondissementsparket van vervolging. Bij aanwezigheid van bijzondere omstandigheden kan op dit plaatsingsbeleid een uitzondering worden gemaakt. Hetgeen klager heeft aangevoerd omtrent de bezoekproblemen kan niet als een
dergelijke bijzondere omstandigheid worden aangemerkt. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit
mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. L.M. Moerings en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in
tegenwoordigheid van L.A.M. Karels, secretaris, op 30 november 2012

secretaris voorzitter

Naar boven