Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/3371/GB, 29 november 2012, beroep
Uitspraakdatum:29-11-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/3371/GB

Betreft: [klager] datum: 29 november 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van het beroep
De selectiefunctionaris heeft niet beslist op klagers verzoek tot overplaatsing naar de p.i. Almelo.

2. De feiten
Klager is sedert 18 augustus 2008 gedetineerd. Hij verblijft in unit 7 van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught. Op 25 juni 2012 heeft hij verzocht om overplaatsing naar de p.i. Almelo in het kader van zijn detentiefasering en resocialisatie. Op
dit verzoek heeft de selectiefunctionaris niet beslist. Klagers einddatum van de detentie is bepaald op of omstreeks 30 januari 2013.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
De aanvraag is bijna drie maanden terug ingediend. De selectiefunctionaris heeft nog steeds geen beslissing genomen. Verzocht wordt om het beroep gegrond te verklaren en de selectiefunctionaris om opheldering te vragen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft als volgt gereageerd op het beroep.
Het verzoek om overplaatsing is op 25 juni 2012 ontvangen. Dit verzoek is doorgestuurd naar de p.i. Vught met het verzoek om informatie te verstrekken over het functioneren van klager, de bezoeksituatie en het detentieverleden. Hiervan is klager op de
hoogte gesteld. Op het verzoek aan van de p.i. Vught is geen reactie ontvangen. Bij ontbreken van een inrichtingsrapportage is geen beslissing genomen. Het beroep dient daarom niet-ontvankelijk verklaard te worden.

4. De beoordeling
4.1. Op grond van artikel 72, eerste lid, van de Pbw heeft de betrokkene het recht tegen de beslissing van de selectiefunctionaris op het bezwaar- of verzoekschrift voor zover dit betreft een gehele of gedeeltelijke ongegrondverklaring,
onderscheidenlijk afwijzing als bedoeld in de artikelen 17 en 18 een met redenen omkleed beroepschrift in te dienen.

4.2. In artikel 73, vierde lid, van de Pbw worden diverse artikelen uit de beklagprocedure van overeenkomstige toepassing verklaard. In de memorie van toelichting op de Pbw (onderdeel 21) staat met betrekking tot bezwaar en beroep inzake
(over)plaatsing het volgende. “Wat betreft de wijze van behandeling van het beroepschrift is aangesloten bij die aangaande de klaagschriften. Artikel 73, vierde lid, verklaart daartoe de desbetreffende bepalingen van overeenkomstige toepassing.”
Artikel
60, tweede lid, van de Pbw is niet genoemd in artikel 73, vierde lid, van de Pbw. In dat artikellid wordt met een beslissing als bedoeld in het eerste lid gelijkgesteld een verzuim of weigering om te beslissen.

4.3. Naar het oordeel van de beroepscommissie brengt een redelijke uitleg van de wet met zich mee dat ook beroep kan worden ingediend tegen een verzuim of weigering om te beslissen op een verzoek tot overplaatsing. In het onderhavige geval is sprake
van een verzuim om te beslissen. De beroepscommissie zal het beroep daarom gegrond verklaren en de selectiefunctionaris opdragen een beslissing te nemen op het verzoek, binnen een termijn van twee weken na ontvangst van deze uitspraak.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond. Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit,
voorzitter, mr. L.M. Moerings en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 29 november 2012

secretaris voorzitter

Naar boven