Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/2777/GA, 27 november 2012, beroep
Uitspraakdatum:27-11-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/2777/GA

betreft: [klager] datum: 27 november 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 31 augustus 2012 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie Ooyerhoek Zutphen,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voornoemde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:.

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft het feit dat de directeur desgevraagd geen ontwikkeling- en ontspanning (O&O) kasoverzicht verstrekt.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. De directeur is verantwoordelijk voor de O&O kas en uitgaven hieruit worden in overleg met de Gedeco gedaan. Uit de Gedeco notulen blijkt dat hier in de
praktijk geen sprake van is. De directie weigert geruime tijd inzage te geven in de O&O kas ondanks vragen van de Gedeco en individuele gedetineerden. Uit onlangs verstrekte overzichten van 2012 blijkt dat er geen fatsoenlijk beheer is gevoerd over
deze
kas.

De directeur heeft gepersisteerd bij het standpunt zoals ingenomen tegenover de beklagrechter.

3. De beoordeling
De beroepscommissie begrijpt dat klager herhaaldelijk verzoeken tot inzage in het O&O kasoverzicht heeft gedaan en dat de directeur hier in het geheel niet op heeft gereageerd. Op grond van artikel 60, eerste lid, kan een gedetineerde bij de
beklagcommissie beklag doen over een hem betreffende door of namens de directeur genomen beslissing. In het tweede lid van dat artikel is bepaald dat met een beslissing als bedoeld in het eerste lid een verzuim of weigering om te beslissen wordt
gelijkgesteld.
Gelet op vorenstaande zal het beroep gegrond worden verklaard, de uitspraak van de beklagcommissie worden vernietigd en klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag worden verklaard.
Nu ondanks herhaald verzoek niet door of namens de directeur is beslist, terwijl in redelijkheid in een geval als het onderhavige verwacht mag worden dat er op het verzoek van klager wordt gereageerd treft de klacht in zoverre ook doel.
De beroepscommissie zal de directeur opdragen voor 23 december 2012 een beslissing te nemen op het verzoek van klager en ingeval het verzoek niet wordt ingewilligd daarvoor de redenen te geven.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond. Zij draagt de directeur op een beslissing te nemen op het verzoek van klager.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van L.J.M. Klop, secretaris, op 19 november 2012

secretaris voorzitter

Naar boven