Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/2411/GB, 23 november 2012, beroep
Uitspraakdatum:23-11-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/2411/GB

Betreft: [klager] datum: 23 november 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 25 juli 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Klager is op 17 oktober 2012 door een lid van de Raad gehoord. De raadsman van klager, mr. Szymkowiak, is in de gelegenheid gesteld naar aanleiding van het verslag van horen schriftelijk nadere opmerkingen te maken. Op 6 november 2012 ontving de Raad
zijn reactie. Een afschrift hiervan is aan de selectiefunctionaris toegezonden.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in unit 1 van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 23 maart 2012 gedetineerd. Hij verbleef als preventief gehechte in het
h.v.b. van de locatie Sittard. Op 6 juni 2012 is hij overgeplaatst naar unit 1 van de p.i. Vught, een afdeling voor beheersproblematische gedetineerden (BPG).

2. De standpunten
2.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager is op een afdeling voor beheersproblematische gedetineerden geplaatst, vanwege zijn vechtersmentaliteit. Klager was betrokken bij drie vechtpartijen en kennelijk is er een groot
risico dat klager wederom slachtoffer wordt van een mishandeling. Uit de stukken is niet te lezen dat op enig moment klager zelf de agressor of aanstichter was. Twee van de drie vechtpartijen vonden op dezelfde dag plaats en met dezelfde persoon.
Klager
heeft zeer te lijden onder het vreselijk strenge regime. Hij ontvangt geen bezoek van zijn partner. Hij mag een keer per week naar zijn advocaat bellen en een keer per week naar anderen. Hij leeft in afzondering van medegedetineerden en moet al maanden
alleen luchten in een kooi. Het incident gebeurde ’s ochtends tijdens het voetballen. Er was geen scheidsrechter, dus de spelers zouden de wedstrijd zelf regelen. Op een gegeven moment was er sprake van een corner. De betreffende medegedetineerde zei
dat het geen corner was. Hij kwam op klager af en gaf hem een klap. Toen is het misgegaan. De betreffende medegedetineerde zat met een andere jongen op een meerpersoonscel. Deze jongen begint klager vies aan te kijken. Klager probeert hem te negeren,
hetgeen hem een week lang is gelukt. Op een gegeven moment tijdens het luchten, keek hij weer naar klager. Klager zei: wat kijk je zo. De medegedetineerde kwam op klager af en wilde hem een kopstoot geven. Toen is het wederom misgegaan. Klager is nog
nooit op een afdeling voor beheersproblematische gedetineerden geplaatst. Zijn vriendin verwacht eind februari een baby. Zij is boos op klager. Er heeft nog nooit een goed gesprek plaatsgevonden. Klager is bevreesd dat zij er met een ander vandoor zal
gaan. Klager heeft al twee maanden lang geen bezoek ontvangen. Plaatsing op een afdeling voor beheersproblematische gedetineerden is niet noodzakelijk.

2.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Klager is op een afdeling voor beheersproblematische gedetineerden geplaatst vanwege zijn functioneren in een regulier regime. Sinds 23 maart 2012 hebben er drie
vechtpartijen plaatsgevonden. Gezien klagers vechtersmentaliteit is een reguliere plaatsing niet meer aan de orde.

3. De beoordeling
3.1. De unit 1 van de p.i. Vught is een gevangenis en h.v.b. met een individueel regime en een uitgebreid beveiligingsniveau.

3.2. Klager is op 19 juni 2012 in eerste aanleg veroordeeld. Een (al dan niet onherroepelijk) tot gevangenisstraf veroordeelde gedetineerde dient te worden geplaatst in een inrichting met een regime van algehele dan wel beperkte gemeenschap, tenzij
plaatsing in een individueel regime noodzakelijk is. In het individueel regime kunnen gedetineerden worden geplaatst die op grond van hun persoonlijkheid, gedrag of andere persoonlijke omstandigheden, een ernstig beheersrisico vormen voor zichzelf of
anderen en ten gevolge daarvan niet in staat zijn in een regime van algehele of beperkte gemeenschap te functioneren of te verblijven. De selectiefunctionaris heeft klagers betrokkenheid bij vechtpartijen in de locatie Sittard, waardoor een onwerkbare
situatie en een verstoorde relatie met medegedetineerden is ontstaan, in redelijkheid kunnen aanmerken als grond voor plaatsing in een individueel regime. Derhalve is de beslissing klager over te plaatsen naar een inrichting met een individueel regime
niet als onredelijk of onbillijk aan te merken. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, dr. mr. L.M. Moerings en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van
R. Kokee, secretaris, op 23 november 2012

secretaris voorzitter

Naar boven