Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/2541/GB, 15 november 2012, beroep
Uitspraakdatum:15-11-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/2541/GB

Betreft: [klager] datum: 15 november 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 13 juli 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de penitentiaire inrichting (p.i.) Dordrecht ongegrond verklaard.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 3 september 2011 gedetineerd. Hij verbleef op de locatie Zoetermeer. Vanuit deze inrichting is hij geselecteerd voor de p.i. Dordrecht, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Klager wil graag dichter bij zijn familie wonen in verband met de reistijd en de kosten van het bezoek. Sinds klager in Dordrecht verblijft ontvangt hij niet of nauwelijks bezoek, wat zeer moeilijk
voor hem is. Zijn zaak in hoger beroep dient in Den Haag waardoor een plaatsing in de regio Haaglanden voor meerdere partijen van belang zou zijn. Ten slotte wacht klager op een gesprek met een psycholoog over zijn eenzaamheid.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Uit de stukken blijkt dat klager op de hoogte is gesteld en akkoord is gegaan met een plaatsing in de p.i. Dordrecht. De reistijd van Den Haag naar Dordrecht bedraagt
om
en nabij een uur, wat redelijk en billijk is. Klagers bezoek kan bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente voor de reiskosten. Voorts is vastgesteld dat klager in de eerste vijf weken in Dordrecht al twee maal bezoek heeft gehad.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis van de p.i. Dordrecht is een inrichting voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die in eerste aanleg is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. Bezoekproblemen zijn inherent aan het ondergaan van detentie en vormen, behoudens bijzondere omstandigheden, geen selectiecriterium. Hetgeen klager heeft aangevoerd over de bezoekmogelijkheden is onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel
te komen. Voorts is gebleken dat klager in de p.i. Dordrecht bezoek ontvangt. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of
onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. L.M. Moerings en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van A. Sinan, secretaris, op 15 november 2012

secretaris voorzitter

Naar boven