Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/2671/GA, 15 november 2012, beroep
Uitspraakdatum:15-11-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/2671/GA

betreft: [klager] datum: 15 november 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de locatie Zwaag te Hoorn,

gericht tegen een uitspraak van 17 augustus 2012 van de alleensprekende beklagrechter bij voormelde inrichting, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager, betreffende het feit dat de directeur onvoldoende rekening heeft gehouden met de
gevolgen van een interne overplaatsing voor klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 12 november 2012, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam Over-Amstel, zijn klager en [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur van de locatie Zwaag te Hoorn, gehoord.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter, waarbij de beroepscommissie aantekent dat met name het feit dat de op 27 juni 2012 geëffectueerde
overplaatsing pas op 26 juni 2012 is aangekondigd en er geen tijdig overleg met klager heeft plaatsgevonden omtrent de problemen die deze overplaatsing voor hem zouden kunnen opleveren op het gebied van arbeid en bezoek, ervan getuigt dat de
overplaatsing niet met de vereiste zorgvuldigheid gepaard is gegaan. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter met aanvulling van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. C.J.G. Bleichrodt, voorzitter, J.G.A. van den Brand en mr. dr. H.K. Fernandes Mendes, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 15 november 2012

secretaris voorzitter

Naar boven