Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/2452/GA, 13 november 2012, beroep
Uitspraakdatum:13-11-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/2452/GA

betreft: [klager] datum: 13 november 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van
[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 23 juli 2012 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Alphen aan den Rijn,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman mr. C.C.W. Plaat om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het feit dat klager door de invoering van het nieuwe telefoonsysteem (Telio) geen gebruik meer kan maken van Cobrakaarten.

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft aangevoerd dat en waarom hij het niet eens is met de uitspraak van de beklagcommissie. Voorts heeft de beklagcommissie niet beslist op klagers klacht betreffende het openen van geprivilegieerde post.

De directeur heeft als volgt gereageerd. Klager heeft geen beklag ingediend over het openen van zijn geprivilegieerde post. Om die reden dient klager niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn beroep.

3. De beoordeling
De beroepscommissie stelt voorop dat in deze uitspraak alleen klagers beklag over het feit dat hij niet meer met Cobrakaarten kan bellen aan de orde kan komen, nu het de beroepscommissie niet is gebleken dat klager beklag heeft ingediend over het
openen
van zijn geprivilegieerde post.

Klagers klaagschrift dateert van 24 juni 2012 en is op 27 juni 2012 binnengekomen bij de commissie van toezicht bij de p.i. Alphen aan den Rijn. Op 28 juni 2012 is schriftelijk aan de gedetineerden in de p.i. meegedeeld dat de telefoontoestellen in de
periode van 9 juli 2012 tot en met 12 juli 2012 worden vervangen. De beroepscommissie concludeert uit het bovenstaande dat op het moment van indienen van het klaagschrift de telefoontoestellen van KPN nog werden gebruikt en dat klager op dat moment nog
gebruik kon maken van Cobrakaarten. Klager klaagt dus over een toekomstige situatie, die zich op het moment van klagen nog niet had voorgedaan, waardoor er op dat moment nog geen sprake was van een beslissing van de directeur als bedoeld in artikel 60,
eerste lid, van de Pbw. Gelet op het vorenstaande kan klager niet worden ontvangen in zijn klacht. De beroepscommissie zal het beroep derhalve ongegrond verklaren en de uitspraak van de beklagcommissie met wijziging van de gronden bevestigen.
Ten overvloede overweegt de beroepscommissie dat het beklag een algemene in de inrichting geldende regel betreft, die niet in strijd is met hogere wet- en regelgeving.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met wijziging van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. F.G. Bauduin en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van
mr. F.A. Groeneveld, secretaris, op 13 november 2012

secretaris voorzitter

Naar boven