Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/1913/GA, 12 november 2012, beroep
Uitspraakdatum:12-11-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/1913/GA

betreft: [klager] datum: 12 november 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de locatie De Kruisberg Doetinchem,

gericht tegen een uitspraak van 13 juni 2012 van de beklagcommissie bij voormelde locatie, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 8 oktober 2012, gehouden in de penitentiaire inrichting (p.i.) Hoogeveen, zijn gehoord klager en [...], juridisch medewerker bij de locatie De Kruisberg Doetinchem.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft een disciplinaire straf van drie dagen opsluiting in een andere verblijfsruimte dan een strafcel, wegens een positieve uitslag van een urinecontrole op het gebruik van softdrugs.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven en aan klager een tegemoetkoming toegekend van
€ 22,50.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Op 31 maart 2012 is bij klager een inkomstenurinecontrole afgenomen waarbij hij een THC-waarde scoorde van 375 ng/ml. Bij de op 13 april 2012
afgenomen urinecontrole heeft klager een THC-waarde van 94 ng/ml gescoord. Aan klager is toen het voordeel van de twijfel gegeven. Uit de uitslag van de urinecontrole van 20 april 2012 blijkt dat klager op dat moment een THC-waarde had van 96 ng/ml,
hetgeen hoger is dan op
13 april 2012. Indien een gedetineerde geen softdrugs gebruikt, dient zijn THC-waarde na drie weken in ieder geval te zijn gedaald tot onder de afkapwaarde van 50 ng/ml. Deze stelling wordt bevestigd door ‘Diagnostiek voor U’. Uit de bijgevoegde tabel
van de Jellinek Kliniek blijkt zelfs dat een gedetineerde binnen een periode van twee tot drie weken ‘schoon’ hoort te zijn. De beklagcommissie heeft vastgesteld dat tussen de urinecontrole van 31 maart 2012 en die van 20 april 2012 geen drie weken,
maar twintig dagen, zit en dat het onduidelijk is welke THC-waarde klager na de twintig dagen had moeten hebben. Deze uitspraak is voor de directeur onbegrijpelijk, daar klagers THC-waarde is gestegen, terwijl deze waarde volgens de informatie van
deskundigen juist had moeten dalen. THC wordt niet aangemaakt door het lichaam en daarom staat onomstotelijk vast dat klager, in ieder geval in de periode tussen 13 april 2012 en 20 april 2012, softdrugs heeft gebruikt. Er is ook contact gezocht met
‘Diagnostiek voor U’ en naar aanleiding van die informatie is gebleken dat er sprake is van bijgebruik. Het argument van klager dat THC is vrijgekomen vanwege zijn forse lichaamsbouw en het vele sporten is niet expliciet voorgelegd aan het
laboratorium.

Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Klager heeft sinds zijn binnenkomst in de inrichting geen softdrugs meer gebruikt. Voorafgaande aan zijn detentie rookte klager, gedurende een periode,
ongeveer vijf à zes joints per dag. De THC-waarde van 96 ng/ml bij de urinecontrole van 20 april 2012 moet worden toegeschreven aan zijn intensieve cannabisgebruik voor zijn detentieperiode. THC nestelt zich in lichaamsvet en door veel lichaamsbeweging
komt deze stof vrij. Klager weegt ruim honderd kilo en heeft zowel buiten als binnen de inrichting fanatiek gesport. Uit de informatie van het laboratorium blijkt dat een gedetineerde na drie weken ‘schoon’ moet zijn. Tussen de inkomstenurinecontrole
van 31 maart 2012 en de urinecontrole van 20 april 2012 zit geen drie weken. Bovendien zou, in geval klager zou hebben gebruikt, klagers THC-waarde een stuk hoger zijn geweest dan 96 ng/ml. Er is bij klager sprake van een natuurlijke afbouw van THC.
Bij
klager is in de week waarin de beklagcommissie uitspraak heeft gedaan wederom een urinecontrole afgenomen, waarvan hij niets meer heeft gehoord, hetgeen betekent dat zijn uitslag negatief was. Klager verwijst naar het zinnetje ‘interpretatie op
hergebruik is niet mogelijk’ dat onderaan de laboratoriumuitslag staat vermeld. Daaruit blijkt dat het niet mogelijk is om een oordeel te vellen over de vraag of klager softdrugs heeft bijgebruikt.

3. De beoordeling
De locatie De Kruisberg Doetinchem laat, evenals de andere penitentiaire inrichtingen, de in het kader van bij urinecontroles afgenomen urinemonsters onderzoeken door ‘Diagnostiek voor U’. Uit de uitspraak van de beroepscommissie van 29 augustus 2012
(kenmerk: 12/1284/GA) en de laboratoriumuitslagen van ‘Diagnostiek voor U’ die de beroepscommissie als uitgangspunt neemt, komt het volgende naar voren. De afkapwaarde van THC (of cannabinoïden) bedraagt 50 ng/ml. Indien uit de uitslag van een
urinecontrole blijkt dat een gedetineerde een THC-waarde heeft die hoger is dan de afkapwaarde van THC, betekent dit niet automatisch dat de gedetineerde softdrugs heeft gebruikt. Voor de beoordeling of er sprake is geweest van bijgebruik sinds het
moment waarop de vorige urinecontrole is afgenomen, dient te worden gekeken naar de verhouding tussen de THC-waarde en de kreatininewaarde (de THC-kreatinine ratio). Voor berekeningen over bijgebruik van softdrugs wordt door ‘Diagnostiek voor U’
gebruikgemaakt van een halfwaardetijd van THC van 36 uur. Dit betekent dat na elke 36 uur de THC-kreatinine ratio moet zijn gehalveerd.

Na de inkomstenurinecontrole op 31 maart 2012 is bij klager zowel op 13 april 2012 als op
20 april 2012 een urinecontrole afgenomen. Uit de inlichtingen van de directeur blijkt dat aan klager het voordeel van de twijfel is gegeven wat betreft het middelengebruik in de periode van 31 maart 2012 tot 13 april 2012. In onderhavig beroep staat
derhalve ter beoordeling de vraag of klager in de periode tussen 13 april 2012 en 20 april 2012 softdrugs heeft (bij)gebruikt. Uit de uitslag van de op 13 april 2012 bij klager afgenomen urinecontrole blijkt dat klager een THC-waarde had van 94 ng/ml
tegenover een kreatininewaarde van 12 mmol/L. Dit betekent dat klager op 13 april 2012 een THC-kreatinine ratio had van (afgerond) 7,8. Uit de uitslag van de op 20 april 2012 bij klager afgenomen urinecontrole komt naar voren dat klager een THC-waarde
had van 96 ng/ml tegenover een kreatininewaarde van 17 mmol/L, hetgeen inhoudt dat klager op 20 april 2012 een THC-kreatinine ratio had van (afgerond) 5,6. Nu de THC-kreatinine ratio na telkens 36 uur moet zijn gehalveerd, acht de beroepscommissie op
basis van bovengenoemde uitslagen van de bij klager afgenomen urinecontroles voldoende aannemelijk dat klager in de periode tussen 13 april 2012 en 20 april 2012, ongeveer zeven dagen (ongeveer 168 uur), softdrugs heeft (bij)gebruikt. Gelet op het
vorenstaande is de beroepscommissie van oordeel dat de bestreden beslissing van de directeur niet kan worden aangemerkt als onredelijk en onbillijk. Het beroep zal derhalve gegrond worden verklaard, de uitspraak van de beklagcommissie zal worden
vernietigd en het beklag zal alsnog ongegrond worden verklaard. Ten overvloede overweegt de beroepscommissie dat uit navraag bij ‘Diagnostiek voor U’ is gebleken dat het zinnetje ‘interpretatie op hergebruik is niet mogelijk’, dat onderaan de
laboratoriumuitslag van de urinecontrole staat, niet betekent dat niet op bovenstaande wijze kan worden beoordeeld of er sprake is van (bij)gebruik van softdrugs.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, drs. R.K. Boelens en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van
mr. F.A. Groeneveld, secretaris, op 12 november 2012

secretaris voorzitter

Naar boven