Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/2386/TA, 8 november 2012, beroep
Uitspraakdatum:08-11-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/2386/TA

betreft: [klager] datum: 8 november 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 25 mei 2012 van de beklagcommissie bij FPC De Rooyse Wissel, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 19 oktober 2012, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Vught, is gehoord klager, bijgestaan door mr. W.E.R. Geurts, kantoorgenote van klagers raadsvrouw mr. A.J. van der Velden.
Het hoofd van de inrichting heeft schriftelijk laten weten verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen en heeft om aanhouding van de behandeling van het beroep verzocht. Dit verzoek is afgewezen en de inrichting heeft alsnog schriftelijk op het
beroep
gereageerd. Deze schriftelijke reactie is naar klager en zijn raadsvrouw gezonden.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de weigering een Playstation 3 (PS 3) te mogen gebruiken.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Hij heeft de PS 3 ter waarde van € 299,=, die hij ter zitting aan de beroepscommissie toont, gekregen van [...]. Klager mocht de PS 3 van afdelingshoofd P. op zijn kamer gebruiken als hij de internetbrowser onklaar zou laten maken. Klager heeft dat
laten doen en daar kosten voor gemaakt. Desondanks mag hij de PS 3 niet gebruiken, omdat hij volgens de inrichting nog wel online zou kunnen gamen. Maar binnen de inrichting kan dat helemaal niet, want online gamen zonder kabelaansluiting, internet of
laptop is niet mogelijk. Klager verwijst hiervoor naar pagina 84 van de gebruiksaanwijzing, die hij ter zitting toont. Bovendien is de inrichting 100% beveiligd, waardoor een wifiverbinding - draadloos of niet - niet tot stand kan komen en hij dus ook
op die manier geen toegang tot internet heeft.
Het verhaal van de inrichting over een hotspot klopt niet. Met een PS 3 kan geen hotspot gemaakt worden. Als zijn advocaat de inrichting binnen komt, heeft zij geen wifi-verbinding meer op haar iPad. Patiënten mogen bovendien niet in het bezit zijn van
een mobiele telefoon, zodat evenmin aldus een hotspot kan worden gecreeerd. Verder kunnen patiënten, anders dan de inrichting suggereert, niet zomaar een onklaar gemaakte wificonnector softwarematig gebruiksklaar maken.
De inrichting wijst zijn verzoek om nader onderzoek af, omdat men dondersgoed weet dat hij zijn gelijk kan aantonen.
De inrichting heeft de bijlage bij de huisregels aangepast naar aanleiding van zijn klacht. Daarvóór stond de PS 3 niet op de lijst van verboden voorwerpen. Klager heeft een dag voor de zitting met Veldzicht gebeld en vernomen dat het bezit op de kamer
van een PS 3 daar nog steeds mogelijk is als men de internetbrowser onklaar heeft laten maken; hetzelfde geldt voor Vught.

Het hoofd van de inrichting heeft in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Het wifinetwerk van de inrichting is 100% beveiligd. Cruciaal is echter dat een onklaar gemaakte wificonnector op de PS 3 weer softwarematig gebruiksklaar gemaakt kan worden en patiënten daardoor buiten het netwerk van de inrichting om onderling een
netwerk kunnen aanmaken. De wificonnector zit in de PS 3 in het moederbord ingebouwd en kan er niet uitgehaald worden. Met een mobiele telefoon, waarover sommige patiënten beschikken, kan eenvoudig een hotspot gemaakt worden, en dan kan de PS 3 op die
hotspot terecht. Ook een patiënt die net buiten de inrichting staat, kan via zijn telefoon een hotspot creëren, waarvan patiënten binnen de inrichting gebruik kunnen maken. Omdat dit niet valt te controleren is een wificonnector in een spelcomputer
niet
toegestaan.
Klager is niet toegezegd dat hij de PS 3 op zijn kamer mocht houden als de internetbrowser onklaar gemaakt zou worden. Nader onderzoek is niet aan de orde, gezien het duidelijke beleid van de inrichting.
Uit navraag van de inrichting bij Veldzicht blijkt dat Veldzicht vanaf maart 2012 hetzelfde beleid als de inrichting hanteert. Voorheen konden patiënten dergelijke apparatuur op kamer hebben, maar bij de nieuwe spelcomputers, waartoe de PS 3 behoort,
wordt dit niet meer toegestaan. Het softwarematig uitschakelen van bepaalde functies helpt niet, omdat die ook weer in te schakelen zijn.

3. De beoordeling
Volgens het in een bijlage van de huisregels opgenomen Beleid computerapparatuur audiovisuele- en communicatiemiddelen is apparatuur, waarmee contact met de buitenwereld kan worden gelegd, niet toegestaan (bijlage 2 bij de huisregels geldend ten tijde
van de klacht en bijlage 6 bij de huisregels vanaf maart 2012).
Volgens de door de inrichting overgelegde lijst van toegestane apparatuur is enkel een spelcomputer zonder wifimogelijkheid toegestaan.

Vast staat dat met een PS 3 toegang kan worden verkregen tot internet. Volgens het bedrijf dat klagers PS 3 softwarematig onklaar heeft gemaakt, kan met klagers PS 3 niet meer op internet worden gesurfd, maar is online gamen daarmee nog wel mogelijk
als
een onbeveiligd wifinetwerk in de buurt beschikbaar is. Aldus kan (in theorie) oncontroleerbaar intern contact of contact met de buitenwereld gemaakt worden, hetgeen meebrengt dat de PS 3 valt onder de in de inrichting niet toegelaten voorwerpen. Van
de
inrichting kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet worden gevergd dat zij voortdurend moet controleren of dergelijk contact zich daadwerkelijk voordoet. Klagers stelling dat toegang tot internet op zijn kamer niet mogelijk is, omdat hij geen
internetaansluiting of internetkabel heeft, kan niet tot een ander oordeel leiden, nu dat niet uitsluit dat internetcontacten ook buiten de kamers van patiënten gelegd kunnen worden.
Gelet hierop en op grond van de hiervoor genoemde huisregels en artikel 44, derde lid, van de Bvt kan de beslissing van het hoofd van de inrichting om klager het gebruik van de PS 3 in de inrichting te weigeren, bij afweging van alle in aanmerking
komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal derhalve in zoverre ongegrond worden verklaard.

De beroepscommissie acht voldoende aannemelijk dat klager in de veronderstelling heeft verkeerd dat hij de PS 3 mocht gebruiken als hij de internetbrowser onklaar zou laten maken, omdat hem dat door personeel gezegd was, en dat hij vanwege die
toezegging € 85,= aan kosten heeft gemaakt teneinde te voldoen aan die voorwaarde. Het ligt immers in het geheel niet voor de hand dat hij die kosten ook zou hebben gemaakt indien hij had kunnen vermoeden dat het onklaar laten maken van de
internetbrowser niet zou leiden tot toegestaan gebruik van de PS 3. In zoverre zal de beroepscommissie klagers beroep gegrond verklaren en bepalen dat hem een tegemoetkoming van € 85,= toekomt.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep, voor zover gericht tegen het niet mogen gebruiken van de PS 3, ongegrond en bevestigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie met aanvulling van de gronden.

De beroepscommissie verklaart het beroep, voor zover gericht tegen het maken van onkosten, gegrond, vernietigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart dit beklag alsnog gegrond.
Zij bepaalt de aan klager toekomende tegemoetkoming op € 85,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.M. van Woensel, voorzitter, mr. J.M.L. Niederer en drs. J.E. Wouda, leden, in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 8 november 2012

secretaris voorzitter

Naar boven