Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/2489/TA, 7 november 2012, beroep
Uitspraakdatum:07-11-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/2489/TA

betreft: [klager] datum: 7 november 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 30 juli 2012 van de alleensprekende beklagrechter bij FPC De Rooyse Wissel te Venray, verder te noemen de inrichting, betreffende het niet ontvangen van een schriftelijke mededeling van een urinecontrole c.q. de wijze
waarop het protocol urineonderzoek is tenuitvoer gelegd.

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

De beroepscommissie heeft het hoofd van de inrichting in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk in het beklag verklaard omdat hij dit te laat zou hebben ingediend. Klager is op 18 mei 2012 de uitslag van een urinecontrole mondeling meegedeeld en zou naar het oordeel van de beklagrechter, gelet op
klagers stelling dat hij daarvan een schriftelijke mededeling zou dienen te ontvangen, de uitslag op 19 mei 2012 moeten hebben ontvangen. De beklagrechter is uitgegaan van het beklag dat is gedateerd 22 mei 2012 en dat is ontvangen op het secretariaat
van de beklagcommissie op 30 mei 2012. Dit beklag betreft met name het niet schriftelijk meedelen van de uitslag van een urinecontrole. Bij de stukken bevindt zich echter ook een schrijven gedateerd 18 mei 2012 gericht aan de commissie van toezicht
waarin klager zich al eerder beklaagt over de gang van zaken rond de urinecontrole. Nu niet duidelijk is op welke datum het schrijven van 18 mei 2012 op het secretariaat van de beklagcommissie is ontvangen, geeft de beroepscommissie klager het voordeel
van de twijfel en is zij van oordeel dat niet vast is komen staan dat klager het beklag te laat heeft ingediend.

Gelet op de uitspraken van de beroepscommissie nummer 04/2248/TA van 1 maart 2005 en nummer 1010/3807/TA van 10 mei 2011, waarin is overwogen dat artikel 3 van de Regeling urineonderzoek verpleegden (hierna: de Regeling) gelet op de Nota van
toelichting
op deze Regeling niet alleen instructienormen bevat, maar ook waarborgnormen voor een zorgvuldige afname van urine - dit om vergissingen zoveel mogelijk uit te
sluiten - kan een verpleegde in een klacht over vermeende tekortkomingen in de urinecontroleprocedure in dat beklag worden ontvangen. Derhalve zal de beroepscommissie de uitspraak van de beklagrechter in zoverre vernietigen en klager alsnog ontvangen
in
het beklag.

Klager heeft aangevoerd dat hem ten onrechte geen schriftelijke mededeling is uitgereikt van de uitslag van de urinecontrole. De beroepscommissie overweegt dat uit de Bvt noch uit de Regeling een dergelijke schriftelijke mededelingsplicht volgt en zal
het beklag op dit punt ongegrond verklaren. Voor het overige is door klager gesteld dat hij (bij de urinecontrole betrokken) sociotherapeuten niet vertrouwt en dat zij corrupt en oneerlijk zijn. Door klager is echter niet aangegeven waaruit vermeende
tekortkomingen in de uitvoering van de urinecontrole zouden bestaan en nu dit ook uit de (overige) stukken niet volgt, kan dit niet tot gegrondheid van het beklag leiden.

3. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en ontvangt klager alsnog ontvankelijk in het beklag, maar verklaart dit beklag ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, mr. R.M. Maanicus en drs. G.A.M. Mensing, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 7 november 2012

secretaris voorzitter

Naar boven