Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/2544/GB, 6 november 2012, beroep
Uitspraakdatum:06-11-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/2544/GB

Betreft: [klager] datum: 6 november 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 2 augustus 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard afgewezen.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 31 juli 2009 gedetineerd. Hij verblijft in p.i. Leeuwarden. De einddatum van klagers detentie is op of omstreeks 10 mei 2021.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Klagers bezoek komt uit de regio Alkmaar. Gezien het feit dat hij nog negen jaren in detentie moet verblijven, wil hij dicht bij zijn familie en gezin zijn. Momenteel ziet hij zijn kinderen alleen
in
de vakantieperiodes. Bovendien vindt klager de uitlating van de selectiefunctionaris omtrent zijn ontoelaatbare gedrag dubbelzinnig vanwege afwijzing op humanitaire gronden terwijl hij na zes maanden opnieuw een verzoek tot overplaatsing mag doen
indien
zijn gedrag is verbeterd.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht. Het is niet het juiste moment een beslissing tot overplaatsing te nemen vanwege het ontoelaatbare gedrag van klager in de inrichting. Een aanbod is dan ook dat
de inrichting over zes maanden opnieuw met een voorstel komt waaruit blijkt dat klager zijn gedrag heeft verbeterd.

4. De beoordeling
Klager verzoekt om overplaatsing naar de locatie Zuyder Bos in verband met zijn bezoek dat afkomstig is uit de regio Alkmaar. Bezoekproblemen zijn inherent aan het ondergaan van detentie en vormen, behoudens bijzondere omstandigheden, in beginsel geen
selectiecriterium.
In onderhavig geval verzoekt klager om horizontale overplaatsing. De directeur die in zijn advies tekortkomingen in het gedrag van klager opsomt, concludeert niettemin dat er geen beheersgronden zijn om klager over te plaatsen en adviseert op grond van
klagers strafrestant hem over te plaatsen op sociaal humanitaire gronden.
De selectiefunctionaris die in zijn brief van 3 september 2012 de onderbouwing van het verzoek van klager een zeer valide reden vindt, meent dat het nu niet het juiste moment is om een beslissing tot overplaatsing te nemen en verwijst daarbij enkel
naar
de informatie die door de directeur in zijn positieve advies is vermeld.
Naar het oordeel van de beroepscommissie is deze beslissing zonder nadere onderbouwing, niet begrijpelijk, en moet dan ook als onbillijk en onredelijk worden aangemerkt.
Het beroep zal derhalve gegrond worden verklaard en de selectiefunctionaris zal worden opgedragen met inachtneming van deze uitspraak binnen twee weken na dagtekening van deze uitspraak een nieuwe beslissing te nemen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de bestreden beslissing en draagt de selectiefunctionaris op om binnen twee weken na dagtekening van deze uitspraak een nieuwe beslissing te nemen.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. L.M. Moerings en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in
tegenwoordigheid van A. Sinan, secretaris, op 6 november 2012

secretaris voorzitter

Naar boven