Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/2290/GA, 12/2371 t/m 12/2382/GA, 1 november 2012, beroep
Uitspraakdatum:01-11-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/2290/GA, 12/2371 t/m 12/2382/GA

betreft: [...] en 12 andere klagers (zie bijlage) datum: 1 november 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. W.K. Cheng, namens

[...] en 12 andere klagers (zie bijlage), verder te noemen klagers,

gericht tegen een uitspraak van 12 juli 2012 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie Tafelbergweg te Amsterdam,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 26 september 2012, gehouden in de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Amsterdam Over-Amstel, is gehoord klager [...], mede als vertegenwoordiger van de andere klagers, en de directeur van de inrichting, [...].
Klagers raadsman heeft zich later ter zitting gemeld.

Deze uitspraak heeft betrekking op klager [...] en 12 andere klagers die in een bijlage aangehecht aan deze uitspraak worden genoemd.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft het dagprogramma van de inrichting.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Oorspronkelijk was de ISD-afdeling gescheiden in twee paviljoens A en B en was er een regime van beperkte gemeenschap. Als paviljoen A recreatie had verbleven de gedetineerden van paviljoen B achter de deur en vice versa. In het eerste jaar van klagers
verblijf gold er op de ISD-afdeling een regime van beperkte gemeenschap. Thans is het een afdeling met een regime van algehele gemeenschap. De tijd die gedetineerden tijdens het middageten ingesloten worden, moet derhalve van de uren van het
dagprogramma worden afgetrokken. Klager verblijft thans in de locatie Zuyderbos en daar staan de deuren van de cellen open tijdens de middagmaaltijd. Het dagprogramma dient op grond van artikel 3, tweede lid, Penitentiaire maatregel (Pm) minimaal 59
uur
te duren. De beklagcommissie van de locatie Zoetermeer heeft geoordeeld dat urinecontroles niet meetellen voor de uren van het dagprogramma. De raadsman zal de betreffende uitspraak toesturen aan de beroepscommissie. Volgens de berekening van de
raadsman komt het dagprogramma feitelijk uit op 43 uur en voldoet het daarmee niet aan voornoemde wettelijke bepaling. Klagers wensen een tegemoetkoming te ontvangen. Klager merkt op dat de door de beklagcommissie toegekende tegemoetkomingen door de
locatie Tafelbergweg nooit worden uitgekeerd.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Het dagprogramma van de afdeling duurt 63 uur. De tijd (van 12.00 tot 13.00 uur) die gedetineerden tijdens het middageten achter de deur verblijven wordt meegeteld in het dagprogramma. Indien gedetineerden in een gemeenschappelijke ruimte eten, moet
deze ruimte worden aangepast aan de voorschriften van de Arbo-wet. Voorts is het uur dat gedetineerden tijdens de middagmaaltijd achter de deur verblijven noodzakelijk om te voldoen aan de dienst- en rusttijden van het personeel. Het is dus niet
mogelijk dat de celdeuren tijdens de middagmaaltijd open blijven. Tegemoetkomingen worden door de inrichting altijd uitgekeerd.

3. De beoordeling
De datum van indienen van het klaagschrift ligt ruim buiten de termijn van artikel 61, vijfde lid, van de Pbw. Door klager zijn geen redenen aangevoerd waarom hij pas op 5 december 2011 een klaagschrift heeft ingediend over de periode maart 2010 tot en
met april 2011.
De beroepscommissie is van oordeel dat het klaagschrift is ingediend buiten de daarvoor geldende wettelijke termijn en dat er geen aanleiding is voor het oordeel dat klager redelijkerwijs niet in verzuim zou zijn geweest.
Klager zal derhalve niet-ontvankelijk in zijn beklag worden verklaard voor zover dat betrekking heeft op de periode van maart 2010 tot en met april 2011.

Uit het dagprogramma van de inrichting blijkt dat gedetineerden door de week van 12.00 tot 13.00 uur en in het weekeinde van 11.45 tot 12.45 uur worden ingesloten in hun cel voor de middagmaaltijd. Volgens de bestemmingsaanwijzing is de locatie
Tafelberg aangewezen als inrichting met een regime van algehele gemeenschap.
Uitgangspunt van artikel 20 van de Pbw is dat in een regime van algehele gemeenschap de gedetineerden in gezamenlijkheid verblijven. Het tweede lid van dat artikel vermeldt als specifieke uitzondering op dit uitgangspunt de mogelijkheid gedetineerden
te
verplichten zich tijdens de maaltijden in hun verblijfsruimte op te houden. De memorie van toelichting bij dit artikel verwijst naar inrichtingen waar een regime van algehele gemeenschap bestaat die zich in bouwkundig opzicht niet lenen voor het
gezamenlijk gebruiken van de maaltijd. In beroep heeft de directeur verwezen naar de bouwkundige belemmeringen om de maaltijden gezamenlijk te nuttigen. De recreatiezalen voldoen niet aan de voorschriften van de Arbo-wet. Op grond van deze informatie
acht de beroepscommissie voldoende aannemelijk dat het gezamenlijk nuttigen van de maaltijden stuit op bouwkundige belemmeringen in vorenbedoelde zin. Het beroep zal ongegrond worden verklaard en de uitspraak van de beklagrechter zal worden bevestigd
met wijziging van de gronden.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep van klagers ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter met wijziging van de gronden.
|

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U van de Pol, voorzitter, mr. L.M. Moerings en mr. Th. E.M. Wijte, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 1 november 2012

secretaris voorzitter

Naar boven