Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 01/2090/GA, 11 juni 2002, beroep
Uitspraakdatum:11-06-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 01/2090/GA

betreft: [klager] datum: 11 juni 2002

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 21 november 2001 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de inrichting voor strafrechtelijke opvang van verslaafden (SOV) te Hoogvliet,

gericht tegen een uitspraak d.d. 19 november 2001 van de beklagcommissie bij voormelde p.i., gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 22 mei 2002, gehouden in de penitentiaire inrichting Over-Amstel te Amsterdam, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. E.R. Weening, en de heer [...], unit-directeur vanbovenvermelde inrichting.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het feit dat er geen Canal+ in de inrichting beschikbaar is.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De unit-directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Er zijn voldoende zenders in de inrichting beschikbaar, zodat het niet nodig is om Canal+ beschikbaar te stellen in de inrichting.
Het is technisch mogelijk om op elke cel Canal+ beschikbaar te stellen, maar hieraan zijn kosten verbonden. Het bedrijf dat Canal+ levert wil alleen een installatie neerzetten in de inrichting, zodat vervolgens alle cellen overCanal+ beschikken. De exploitant van Canal+ is niet bereid om per gedetiuneerde en/of cel een contract af te sluiten. Als er in de inrichting een dergelijke installatie wordt neergezet, betekent dit dat de huur van een televisie inde inrichting wordt verhoogd, als daar automatisch Canal+ bij zit. Veel mensen kunnen nu al net aan rondkomen van hun geld.

Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
In de notulen van de gedeco-vergadering van augustus 2001 wordt bepaald dat voorlopig alleen Canal+ wordt aangeschaft voor de tweede fase van het SOV. Er zijn geen wettelijke beperkingen voor een invoering van Canal+.

3. De beoordeling
De beroepscommissie overweegt dat de inrichting indien zij Canal+ in de inrichting wil invoeren, twee keuzes heeft. De eerste mogelijkheid is dat Canal+ individueel in de inrichting wordt ingevoerd. Elke gedetineerde dient zich danapart te abonneren op Canal+. De leverancier is hiertoe niet bereid. Zij wil deze zender enkel aan de inrichting als geheel aanbieden. Deze mogelijkheid kan dus feitelijk niet worden gerealiseerd.
De tweede mogelijkheid is dat Canal+ collectief in de inrichting ter beschikking wordt gesteld. In dat geval moeten ook gedetineerden die geen gebruik willen maken van Canal+, wel voor het product betalen. De beslissing van dedirecteur om onder voormelde omstandigheden geen Canal+ aan te bieden in de inrichting kan niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. De beroepscommissie zal het beroep van de directeur derhalve gegrond verklaren.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. H.B. Greven en mr. J. Lamens, leden, in tegenwoordigheid van mr. M. Schoone, secretaris, op 11 juni 2002.

secretaris voorzitter

Naar boven