Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/2486/GB, 19 oktober 2012, beroep
Uitspraakdatum:19-10-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/2486/GB

Betreft: [klager] datum: 19 oktober 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 2 augustus 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de locatie Zuid te Arnhem ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 1 februari 2009 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis van de locatie Roermond. Op 31 mei 2012 is hij overgeplaatst naar de gevangenis van de locatie Zuid. Op 19 september 2012 is hij overgeplaatst naar de gevangenis van de locatie
Sittard.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
De overplaatsing van klager is gebaseerd op verklaringen en observaties van medegedetineerden en het personeel. Klager heeft geen rapporten aangezegd gekregen en aan hem zijn geen disciplinaire straffen opgelegd. Klager vraagt zich af of de beweringen
hard gemaakt kunnen worden. Klager wil teruggeplaatst worden naar de locatie Roermond.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
De directeur van de locatie Roermond heeft geadviseerd tot overplaatsing van klager. Klager heeft zich gedurende zijn huidige en gedurende eerdere detenties opgesteld als een leidersfiguur. Klager kent het klappen van de zweep en er zijn weinig of geen
redenen om hem een rapport aan te zeggen vanwege negatief gedrag. De locatie Roermond heeft echter informatie van medegedetineerden gekregen. Klager zou, samen met zijn zoon en enkele medegedetineerden, geweld hebben gebruikt tegen medegedetineerden en
hij zou medegedetineerden en personeelsleden hebben geïntimideerd. Het advies tot overplaatsing is uitgebracht vanwege spanningen op de afdeling, uitspraken van medegedetineerden en observaties van het personeel. De selectiefunctionaris heeft bij de
beslissing tot overplaatsing tevens in aanmerking genomen dat klager vanuit de locatie Norgerhaven te Veenhuizen is overgeplaatst vanwege eenzelfde soort gedrag als klager thans in de locatie Roermond heeft vertoond. Tevens meent de
selectiefunctionaris
dat het noodzakelijk is dat klager niet langer bij familie en kennissen gedetineerd is.

4. De beoordeling
Uit het selectieadvies van 30 mei 2012 blijkt dat klager in verband wordt gebracht met intimidaties, bedreigingen en geweldgebruik jegens personeel en medegedetineerden. Hierdoor heerst er een gespannen sfeer op de afdeling waar klager verblijft. De
directeur van de locatie Roermond heeft klager derhalve voorgesteld voor overplaatsing. Gelet op het vorenstaande kan de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende
belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit,
voorzitter, mr. L.M. Moerings en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van L.A.M. Karels, secretaris, op 19 oktober 2012

secretaris voorzitter

Naar boven