Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/1331/GA, 19 oktober 2012, beroep
Uitspraakdatum:19-10-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/1331/GA

betreft: [klager] datum: 19 oktober 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Grave,

gericht tegen een uitspraak van 19 april 2012 van de beklagcommissie bij voormelde p.i., gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Klager en de directeur hebben geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om te worden gehoord ter zitting van de beroepscommissie van 21 september 2012, gehouden in de p.i. Vught.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het feit dat op 16 maart 2012 pas na ongeveer veertig minuten door het personeel is gereageerd op klagers celoproep. Volgens klager heeft hij om 14.50 uur een celoproep gedaan en moest hij tot 15.30 uur wachten voordat daarop werd
gereageerd.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt schriftelijk als volgt toegelicht. Elke cel is voorzien van een oproepsysteem, waarmee de gedetineerde contact op kan nemen met het personeel. In principe wordt er
binnen
vijf tot tien minuten op een celoproep gereageerd. De inrichting heeft geen systeem waarmee de celoproepen worden geregistreerd, waardoor het niet te achterhalen is hoe lang het heeft geduurd voordat op klagers oproep is gereageerd. In het logboek van
16 maart 2012 staat niet vermeld dat het zo lang heeft geduurd voordat op de celoproep is gereageerd. Bij het afdelingshoofd is niet bekend hoe lang het heeft geduurd voordat op de oproep is gereageerd. Alleen in geval van een calamiteit kan het zo
zijn
dat er niet direct op een oproep wordt gereageerd. Van een calamiteit was op 16 maart 2012 geen sprake. Het is daarom aannemelijk dat de procedure op juiste wijze is gevolgd.

Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Aan de orde is de vraag of tijdig op een celoproep van klager is gereageerd. Met de beklagcommissie is de beroepscommissie van oordeel dat, indien een gedetineerde, aan wie het niet is toegestaan zijn verblijfsruimte te verlaten, een oproep doet voor
het personeel, het personeel binnen een acceptabele termijn moet reageren.
In de inrichting worden de celoproepen van gedetineerden niet geregistreerd en uit het logboek van 16 maart 2012 dan wel uit de door de directeur bij het afdelingshoofd ingewonnen inlichtingen is niet gebleken dat het langer dan normaal heeft geduurd
voordat op klagers celoproep is gereageerd. Met name is niet gebleken van een bijzondere omstandigheid waardoor niet direct op de celoproep kon worden gereageerd. Hiertegenover staat dat klager in zijn klaagschrift precies heeft vermeld hoe laat hij
een
celoproep heeft gedaan en hoe laat op die celoproep is gereageerd. Met klager is de beroepscommissie van oordeel dat een reactietijd van veertig minuten onaanvaardbaar lang is. Maar anders dan de beklagcommissie, is de beroepscommissie van oordeel dat
door de enkele mededeling van klager onvoldoende is komen vast te staan dat niet binnen een acceptabele termijn is gereageerd. De beroepscommissie zal het beroep derhalve gegrond verklaren, de uitspraak van de beklagcommissie vernietigen en het beklag
alsnog ongegrond verklaren.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M. Boone en prof. dr. A.M. van Kalmthout, leden, in tegenwoordigheid van
mr. F.A. Groeneveld, secretaris, op 19 oktober 2012

secretaris voorzitter

Naar boven