Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/2936/GV, 22 oktober 2012, beroep
Uitspraakdatum:22-10-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/2936/GV

betreft: [klager] datum: 22 oktober 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 7 september 2012 genomen beslissing van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (de Staatssecretaris),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof afgewezen.

2. De standpunten
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Het verzoek om algemeen verlof is afgewezen, omdat het verlenen van verlof volgens de Staatssecretaris op dit moment maatschappelijk onaanvaardbaar zou zijn. Klager is voor de zaak waarvoor hij thans is
gedetineerd in december 2007 in eerste aanleg vrijgesproken. Vanaf die tijd tot aan 4 juli 2011 is hij thuis geweest bij zijn echtgenoot. Hij heeft zich vervolgens op 4 juli 2011 netjes gemeld. Klager begrijpt niet waarom verlof maatschappelijk
onaanvaardbaar zou zijn als hij daarvoor drieënhalf jaar thuis heeft gezeten. In het kader van het traject Terugdringen Recidive (TR) heeft hij overal aan meegewerkt, zelfs met de intake bij de Forensisch psychiatrische polikliniek De Horst, locatie
Maastricht. De Horst kon niets voor hem betekenen. Volgens klager kan hij niet praten over dingen die hij niet heeft gedaan. Het gevolg is dat het TR-traject is stopgezet en dat hij te horen heeft gekregen dat hij geen recht heeft op detentiefasering.
Dit vindt klager heel erg, want hij gedraagt zich goed en krijgt toch de ene tegenslag na de andere.

Namens de Staatssecretaris is de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Klagers verzoek is afgewezen, omdat het verlenen van verlof op dit moment nog maatschappelijk onaanvaardbaar is. Het verlenen van bewegingsvrijheid wordt in hoge mate bepaald
door de verwachting dat een verlof rustig en ongestoord zal verlopen. Klager ontkent het delict en kan/wil niet worden behandeld in kliniek De Horst. Uit het TR- rapport komt naar voren dat sprake is van een hoog recidiverisico. Als interventie zou
klager een training voor zedendelinquenten dienen te ondergaan. Gelet op het feit dat de einddatum van klagers detentie (7 augustus 2013) nog ver in de toekomst ligt, het hoge recidiverisico en het feit dat klager niet is behandeld, is het volgens de
selectiefunctionaris nu nog niet verantwoord om klager algemeen verlof te verlenen.

Op klagers verlofaanvraag zijn de volgende adviezen uitgebracht.
Het Multi Disciplinair Overleg (MDO) van de locatie De Geerhorst te Sittard heeft unaniem besloten een negatief advies af te geven voor het verlenen van verlof.
De verlofcommissie van de locatie De Geerhorst neemt, ondanks het positieve advies van de Advocaat-Generaal het advies van het MDO over, aangezien klager het delict ontkent en de status van “niet-willer” heeft, zodat er een te groot risico aanwezig is
bij het toekennen van verlof.
De Advocaat-Generaal heeft positief geadviseerd, maar heeft aangegeven dat er met betrekking tot twee personen een contactverbod dient te zijn en dat zoveel mogelijk dient te worden geanticipeerd op binnen de voorwaardelijke invrijheidstelling op te
leggen voorwaarden.
De politie heeft het verlofadres geverifieerd en goedgekeurd.

3. De beoordeling
Klager ondergaat een gevangenisstraf van 4 jaar en elf maanden met aftrek, wegens de veroordeling voor een zedendelict. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks 7 augustus 2013.

Het beroep richt zich tegen de afwijzing van klagers eerste verlofaanvraag.

Uit het advies vrijheden volgt dat in het kader van deelname aan het TR-traject een training voor zedendelinquenten is geïndiceerd. Klager heeft daarom een screening gehad bij De Horst. Aangezien klager het delict ontkent, kon De Horst niets voor hem
betekenen. Verdere detentiefasering is daarom komen te vervallen. Uit het advies vrijheden volgt verder dat klager gemaakte afspraken in de inrichting goed nakomt en dat hij correct is naar het personeel. Gelet op klagers goede gedrag in de inrichting,
het feit dat de Advocaat-Generaal geen bezwaar heeft tegen het verlenen van verlof - mits dat wordt verbonden aan bepaalde voorwaarden - en het feit dat het verlofadres is goedgekeurd, is de beroepscommissie van oordeel dat de beslissing van de
Staatssecretaris als onredelijk en onbillijk moet worden aangemerkt. Het beroep zal derhalve gegrond worden verklaard en de bestreden beslissing zal worden vernietigd. De Staatssecretaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met
inachtneming van deze uitspraak. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming aan klager.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de Staatssecretaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van de uitspraak van de beroepscommissie binnen een termijn van twee na ontvangst van deze uitspraak. Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M. Boone en mr. R.S.T. van Rossem-Broos, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 22 oktober 2012

secretaris voorzitter

Naar boven