Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/1592/GA, 22 oktober 2012, beroep
Uitspraakdatum:22-10-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/1592/GA

betreft: [klager] datum: 22 oktober 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. D.G. Nagel, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 14 mei 2012 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 21 september 2012, gehouden in de p.i. Vught, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsvrouw mr. D.G. Nagel, en [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur bij de p.i. Vught. De beroepscommissie heeft de
directeur verzocht om nadere schriftelijke inlichtingen te verschaffen. De inlichtingen van de directeur zijn op 2 oktober 2012 binnengekomen op het secretariaat van de Raad.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het feit dat klager geen huisregels in de Engelse taal verstrekt heeft gekregen.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Op grond van artikel 56 van de Pbw heeft de directeur een actieve verplichting om een gedetineerde bij binnenkomst in de inrichting de huisregels, in een
voor de gedetineerde begrijpelijke taal, te verstrekken. Klager is na binnenkomst op de afdeling voor beheersproblematische gedetineerden direct in een cel geplaatst. Er heeft bij klager, die de Engelse taal spreekt, geen intake plaatsgevonden en ook
zijn hem geen huisregels verstrekt. Het is belangrijk dat juist gedetineerden die de Nederlandse taal niet machtig zijn schriftelijk op de hoogte worden gesteld van de in de inrichting geldende regels. De beklagcommissie heeft overwogen dat in de p.i.
Vught huisregels in de Engelse taal beschikbaar zijn, maar dat een gedetineerde daar zelf om dient te vragen. Dit is niet conform artikel 56 van de Pbw. Bovendien heeft klager sinds zijn binnenkomst op de afdeling in september 2009 meermalen verzocht
om
de huisregels in de Engelse taal te ontvangen, maar steeds zijn hem de huisregels niet verstrekt. De directeur heeft de op hem rustende informatie- en mededelingsplicht geschonden. Aan klager is een disciplinaire straf opgelegd wegens roken. Klager kon
niet weten dat dit niet was toegestaan, omdat hij nooit de huisregels heeft ontvangen. Klager wil hiervoor worden gecompenseerd. Tevens wordt verzocht om de directeur te veroordelen in de proceskosten.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Op de afdeling voor beheersproblematische gedetineerden (unit 1) worden de huisregels niet standaard in de Engelse taal aan gedetineerden
uitgereikt. Wanneer een gedetineerde verzoekt om de huisregels in de Engelse taal te ontvangen, krijgt hij de huisregels uiteraard verstrekt. Het personeel heeft aangegeven dat klager niet om een Engelse versie van de huisregels heeft gevraagd. Bij
binnenkomst zijn de regels wel in het Engels met hem besproken.

3. De beoordeling
Artikel 56, eerste lid, van de Pbw luidt als volgt: ‘De directeur draagt zorg dat de gedetineerde bij binnenkomst in de inrichting, schriftelijk en zoveel mogelijk in een voor hem begrijpelijke taal, op de hoogte wordt gesteld van zijn bij of krachtens
deze wet gestelde rechten en plichten.’. Hoewel in de p.i. Vught de huisregels in de Engelse taal beschikbaar zijn, blijkt uit de inlichtingen van de directeur dat aan de gedetineerden op unit 1 (afdeling voor beheersproblematische gedetineerden) de
huisregels niet standaard in de Engelse taal worden verstrekt. De beroepscommissie acht het derhalve voldoende aannemelijk dat aan klager bij binnenkomst op de afdeling geen, op schrift gestelde, huisregels in de Engelse taal zijn uitgereikt. De
directeur heeft daarmee niet voldaan aan hetgeen is gesteld in artikel 56, eerste lid, van de Pbw. Nu evenwel klager in september 2009 op de afdeling is binnengekomen en zich pas in maart 2012 hierover heeft beklaagd, zal de beroepscommissie de
uitspraak van de beklagcommissie, voor zover deze betrekking heeft op het feit dat klager bij binnenkomst geen huisregels uitgereikt heeft gekregen, vernietigen en klager alsnog niet-ontvankelijk verklaren in dit onderdeel van de klacht.
Wel overweegt de beroepscommissie dat, in geval een gedetineerde niet reeds bij binnenkomst in de inrichting de op schrift gestelde huisregels verstrekt heeft gekregen, de directeur, mede met het oog op de handhaving van de orde en veiligheid in de
inrichting, ervoor dient te zorgen dat die gedetineerde alsnog zo spoedig mogelijk de huisregels, in een voor hem begrijpelijke taal, verstrekt krijgt en dat op verzoeken van die gedetineerde om alsnog de huisregels te ontvangen op adequate wijze wordt
gereageerd. Dit geldt des te meer indien de gedetineerde de Nederlandse taal niet machtig is en verblijft op een afdeling voor beheersproblematische gedetineerden. De beroepscommissie acht de stelling van klager inhoudende dat hij, ondanks herhaalde
verzoeken daartoe, nooit de huisregels in de Engelse taal heeft ontvangen, voldoende aannemelijk, nu klager deze stelling in meerdere klaagschriften consequent heeft aangevoerd en de directeur niet (voldoende) heeft weersproken dat aan klager geen
huisregels in de Engelse taal zijn verstrekt. Gelet op het vorenstaande zal de beroepscommissie het beroep in zoverre gegrond verklaren, de uitspraak van de beklagcommissie vernietigen en het beklag op dit onderdeel alsnog gegrond verklaren.

Klager verzoekt hem een tegemoetkoming toe te kennen, omdat hij een disciplinaire straf heeft gekregen voor roken, terwijl hij, doordat hij geen huisregels heeft gekregen, niet op de hoogte was dat dit niet was toegestaan. Wanneer die disciplinaire
straf aan klager is opgelegd en of klager tegen die beslissing beklag heeft ingesteld, is onduidelijk. Voorts acht de beroepscommissie het voldoende aannemelijk dat klager ervan op de hoogte was dat roken (op bepaalde plaatsen) niet is toegestaan,
aangezien klager reeds in september 2009 in unit 1 van de p.i. Vught is geplaatst en uit de inlichtingen van de directeur blijkt dat klager bij binnenkomst op de afdeling in de Engelse taal is geïnformeerd over de regels. De enkele gegrondverklaring
van
het beklag is naar het oordeel van de beroepscommissie voldoende tegemoetkoming. Aan klager zal derhalve geen tegemoetkoming worden toegekend.

In het beroepschrift is namens klager verzocht de directeur te veroordelen in de door klager gemaakte proceskosten. De Pbw kent de mogelijkheid van een veroordeling in de proceskosten niet en derhalve wijst de beroepscommissie dit verzoek van klager
af.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie, voor zover deze betrekking heeft op het feit dat klager bij binnenkomst geen huisregels uitgereikt heeft gekregen, en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in dit onderdeel van de
klacht.
De beroepscommissie verklaart het beroep voor het overige gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond. Zij kent aan klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M. Boone en prof. dr. A.M. van Kalmthout, leden, in tegenwoordigheid van
mr. F.A. Groeneveld, secretaris, op 22 oktober 2012

secretaris voorzitter

Naar boven