Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/2133/TB, 23 oktober 2012, beroep
Uitspraakdatum:23-10-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/2133/TB

betreft: [klager] datum: 23 oktober 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. G.L.P. Biesmans, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van 21 juni 2012 van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, verder te noemen de Staatssecretaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Ter zitting van de beroepscommissie van 5 oktober 2012, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam Over-Amstel, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsvrouw mr. G.L.P. Biesmans, en namens de Staatssecretaris, [...], werkzaam bij de
Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van Veiligheid en Justitie.
Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft beslist klager over te plaatsen naar FPC Veldzicht te Balkbrug.

2. De feiten
Klager is bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak ter beschikking gesteld (tbs) met bevel tot verpleging van overheidswege. Bij beslissing van 20 mei 1988 is klager in Hoeve Boschoord geplaatst. Bij brief van 22 mei 2012 heeft Hoeve
Boschoord
verzocht om klager over te plaatsen. De Staatssecretaris heeft op 21 juni 2012 beslist klager over te plaatsen naar FPC Veldzicht. Deze overplaatsing is op 3 juli 2012 gerealiseerd.

3. De standpunten
Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager is eerst gezegd dat er in Hoeve Boschoord geen geschikte plek meer voor hem was en dat hem niet voldoende begeleiding kon worden geboden. Er zou sprake zijn geweest van fysieke bedreiging, maar dat is nergens geconcretiseerd. Dit is ook in
strijd
met eerdere signalen dat het goed zou gaan met klager in Hoeve Boschoord. Klager heeft het gevoel dat Hoeve Boschoord van hem af wil. Uit de rapportage van Hoeve Boschoord volgt dat klager gebaat zou zijn bij overplaatsing naar een tbs-inrichting
zonder
behandeldruk. Uit emails van het hoofd behandeling van FPC Veldzicht blijkt dat het hoofd behandeling toch een behandelpoging gaat ondernemen.
Klager verbleef al 24 jaar in Hoeve Boschoord en had daar zijn plek met alle vrijheden. In FPC Veldzicht staan overal hekken en tralies. Misschien gaat hij daar wel dood.
Klager mag wel op het terrein lopen, maar kan met zijn pasje niet alle deuren openen. Hij gaat zijn best doen in FPC Veldzicht en volgt een lascursus. Hij heeft het in FPC Veldzicht niet echt naar zijn zin, heeft geen contacten, heeft geen zin om de
boel kort en klein te slaan en blijft daarom maar binnen bij zijn vogeltjes. Af en toe vliegen in FPC Veldzicht de stoelen door de gang en er wordt gescholden, maar het is in FPC Veldzicht ook te rustig.
Uit Hoeve Boschoord kon hij iedere dag weg. Hij mist de contacten met de familie K. Hij mocht in Hoeve Boschoord drie uur per dag fietsen.
De laatste tijd in Hoeve Boschoord was klager wat aan het mopperen. Dit kwam, omdat hij last had van zijn tanden en kiezen. Hij heeft nu een kunstgebit. Klager heeft in Hoeve Boschoord een keer op een tafel gestaan en geschreeuwd, maar niemand
bedreigd.

Verwezen wordt naar de uitspraak van de klachtencommissie van 14 mei 2012, waarin de aanbeveling wordt gedaan om alvorens klager over te plaatsen een second opinion uit te brengen.
Verzocht wordt om klager terug te plaatsen naar Hoeve Boschoord of over te plaatsen naar een tbs-inrichting met een meer open setting.

Namens de Staatssecretaris is inzake het beroep het volgende standpunt ingenomen.
Hoeve Boschoord heeft aangegeven dat besloten verblijfsplekken zijn omgezet in meer open verblijfsplekken, de inrichting veel groter is geworden en dit niet aansluit bij wat klager nodig heeft. Hoeve Boschoord kan klager niet meer de noodzakelijke
begeleidingsintensiteit en risicomanagement bieden. Het behandelteam van Hoeve Boschoord heeft geen draagkracht meer om klager te ondersteunen en te begeleiden. Er is bij klager sprake van een onhoudbare situatie, antisociaal gedrag en ernstige
agressie
richting personeel en materiaal. Klager is in november 2011 geplaatst op een crisisafdeling. Van daaruit is gezocht naar een andere tbs-inrichting. Uiteindelijk is beslist om hem naar FPC Veldzicht over te plaatsen voor een nieuwe behandelpoging.
Klager, die met begeleiding zelfstandig ter zitting is verschenen, heeft nu al vrijheden in de zin van begeleid verlof. De aanvraag voor onbegeleid verlof, die FPC Veldzicht eind september 2012 heeft ingediend, is in beginsel al ingewilligd. Bekeken
wordt of familiebezoek en bezoek aan de familie K. weer mogelijk zijn. Klager heeft in FPC Veldzicht een goede start gemaakt. Hij krijgt non verbale therapie en werkt. Het hoofd behandeling in FPC Veldzicht ziet wel behandelmogelijkheden voor klager.
De
wens om terug te keren naar Hoeve Boschoord maakt het moeilijker voor klager om te wennen in FPC Veldzicht.

4. De beoordeling
Bij de overplaatsing van ter beschikking gestelden dient de Staatssecretaris, op grond van artikel 11, tweede lid, van de Bvt in zijn overwegingen te betrekken:
a) de eisen die de bescherming van de maatschappij tegen de gevaarlijkheid van de ter beschikking gestelde voor de veiligheid van anderen dan de ter beschikking gestelde of de algemene veiligheid van personen of goederen stelt, en
b) de eisen die de behandeling van de ter beschikking gestelde gezien de aard van de bij hem geconstateerde gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens stelt.

Uitgangspunt van het op grond van het IBO II-rapport door de Staatssecretaris geformuleerde beleid is dat alle tbs-inrichtingen geoutilleerd zijn voor iedere ter beschikking gestelde, met uitzondering van een aantal speciale categorieën, te weten
vrouwen, zwakbegaafden en extreem beheers- en vluchtgevaarlijke ter beschikking gestelden. Daarnaast wordt onderscheiden naar de primaire psychopathologie: psychotische stoornis of persoonlijkheidsstoornis.

De Staatssecretaris heeft de beslissing tot overplaatsing van klager genomen op basis van het verzoek van Hoeve Boschoord van 6 juni 2012 tot herselectie\ruiling met inachtneming van klagers geslacht, zijn intelligentie, de ten aanzien van hem gestelde
diagnose en gegevens omtrent het al dan niet bestaan van een beheers\vluchtrisico, alsmede de bestaande wachtlijsten.

Door Hoeve Boschoord is aangegeven dat het karakter van de inrichting is veranderd en dat dit niet aansluit bij hetgeen klager nodig heeft. De inrichting is veel groter is geworden en besloten plaatsen zijn omgezet in meer open plaatsen. De voor klager
noodzakelijke begeleidingsintensiteit en risicomanagement kunnen hem in de huidige setting van Hoeve Boschoord niet meer worden geboden.
Voorts heeft het behandelteam gesteld geen draagkracht meer te hebben om klager te ondersteunen, waarbij is aangegeven dat de situatie in Hoeve Boschoord onhoudbaar was in verband met ernstige agressie en antisociaal gedrag van klager.
Gelet op dit duidelijke standpunt van Hoeve Boschoord is de beroepscommissie van oordeel dat terugplaatsing van klager naar Hoeve Boschoord geen optie is.
Klager heeft het voornemen uitgesproken om zijn best te gaan doen in FPC Veldzicht en is inmiddels begeleid verlof verleend. De verwachting is dat zijn vrijheden binnenkort zullen worden uitgebreid: uit de mededeling van de vertegenwoordiger van de
Staatssecretaris volgt dat in beginsel de aanvraag voor onbegeleid verlof is gehonoreerd. De beroepscommissie acht niet aannemelijk geworden dat overplaatsing naar een andere tbs-inrichting dan FPC Veldzicht uit behandeloogpunt of om een andere reden
beter voor klager zou zijn.
Klager heeft voorts geen zwaarwegende argumenten aangevoerd die zouden kunnen of moeten leiden tot het oordeel dat de Staatssecretaris in redelijkheid niet tot de bestreden overplaatsingsbeslissing heeft mogen komen.

Het hiervoor overwogene in aanmerking genomen kan de beslissing klager over te plaatsen naar FPC Veldzicht, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal derhalve ongegrond
worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. drs. F.A.M. Bakker, voorzitter, mr. drs. L.C. Mulder en mr. C.F. Korvinus, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 23 oktober 2012

secretaris voorzitter

Naar boven